Rådmannens stab

Fakta om enheten - Rådmannen

Enheten består av rådmannsteamet (rådmannen og to kommunalsjefer) samt rådmannens stab.

I 2016 var kommuneplanlegger, næringskonsulent, fagleder oppvekst, rådgiver forvaltning, rådgiver eiendom, rådgiver flyktningtjenesten og ansatte på forvaltningskontoret (5) i rådmannens stab.

Bilde: Kommuneplanlegger og enhetsleder Linn Eidem Myrstad

Viktige hendelser i 2016

Flyktningetjenesten ble fra 1. januar 2016 flyttet fra NAV, og ble en avdeling under rådmannen med to stillingshjemler.

I september 2016 gjorde rådmannen flere endringer i organiseringen av rådmannens stab.

Forvaltningskontoret ble ikke lengre en del av rådmannens stab. Rådgiver eiendom ble organisert under enheten teknisk drift og anlegg, og fagleder oppvekst ble organisert direkte under en av kommunalsjefene. Flyktningetjenesten ble opprettet som egen enhet og med egen enhetsleder, og ble utvidet fra to til fem stillingshjemler med følgende ansvarsområder - enhetsleder, programrådgiver, boligveileder, rådgiver familie og barn, og jobbspesialist.

Rådmannens stab består nå av næringskonsulent, rådgiver forvaltning og kommuneplanlegger.

Leverte tjenester

Saksbehandling på våre felt - politiske saker, innen overordna plan, næringsutvikling, politisk utvalg, deriblant valg av nemder og råd etter kommunevalget i 2015.

Boligforvaltning, forsikringer og skjenkeløyve

Fræna kommune har 134 utleieboliger. Dette omfatter omsorgsboliger, eldreboliger, boliger for personer med nedsatt funksjonsevne og gjennomgangsboliger. Enheten behandler søknader om bolig og forvalter husleiekontrakter.

Bilde: Rådgiver Kirsti Eide

Det ble behandlet 57 søknader om leie av bolig og det ble inngått 27 husleiekontrakter.

Enheten forvalter midler til utlån - startlån og boligtilskudd private. Til sammen er det utlånt 35,4 mill. i startlån fordelt på 113 lån. I tillegg kommer boligtilskudd.

Det ble behandlet 30 søknader om startlån. Det ble utbetalt 9 nye lån.

Enheten har hovedansvar for kommunens tingforsikringer. Samlet fullverdigrunnlag på kommunens eiendom er ca. 1, milliarder. I tillegg kommer ansvar, auto, maskiner m.m.

Enheten behandler søknader om servering- og skjenkeløyve. Det ble i 2016 saksbehandlet 18 søknader og slag- eller skjenkeløyve alkohol.

Planarbeid

Kommuneplanleggeren har det overordna ansvaret for kommuneplanen - samfunnsdel (vedtatt i 2005) og arealdel (vedtatt i 2014), og oppfølgingen av disse.

I 2016 ble kommunal planstrategi utformet og vedtatt. Planstrategien legger opp til drøfting og prioritering av planoppgaver på overordna nivå i kommunestyreperioden. Planleggingen skal være behovsstyrt og ikke gjøres mer omfattende enn nødvendig, og den skal være tilpasset kommunens situasjon og utfordringer.

Fræna kommune er med i flere store prosjekt innen samfunnsutvikling. Byregionsprogrammet er et treårig prosjekt som nå er kommet halvveis. Her er flere romsdalskommuner med. Målet er å sikre at potensialet for næringsutvikling og utvikling av boligtilbud utnyttes maksimalt på en slik måte at byen og omlandskommunene kompensere for hverandres sårbarhet og utnytter hverandres styrke. Så langt er en styrkeanalyse utarbeidet. Dette er en indikatoranalyse utarbeidet for å overvåke tilstanden i kommuner og regioner årlig. Fokus er på styrken innenfor tre ulike tema - arbeidsmarked, demografi og bosted.

Tettstedsprogrammet ble startet opp i 2016, og skal holde på i fire år. Utvikling av attraktive og funksjonelle tettsteder er en viktig del av samfunnsutviklingen i en kommune. Gjennom deltagelse i Møre og Romsdal Fylkeskommune sitt Tettstedsprogram vil Fræna kommune legge til rette for å nå målet om økt kvalitet i de fysiske omgivelsene i Elnesvågen, og stimulere til utvikling av et livskraftig og bærekraftig kommunesenter.

Næringsrettet arbeid

Det ble gjennomført 10 bedriftsbesøk sammen med Fræna Næringsforum i 2016. Dessuten gjennomførte kommunen saksrelaterte besøk og besøk kombinert med styremøter i Næringsforumet. Daglig leder i næringsforumet og næringskonsulenten har løpende samarbeid og faste ukentlige møter.

Bilde: Næringskonsulent Geir Tore Vestad

«I e Fræning i»-prosjektet ble sluttført.

Næringsfondet fikk ikke ny løyving fra fylkeskommunen i 2016 grunngitt for høy innestående saldo. I 2016 ble det gjennom 16 saker bevilget godt og vel kr 850 000 fra kommunalt næringsfond. 8 bedriftsretta prosjekt fikk knapt 300 000, og det ble brukt ca. 128 000 kr til ulike markedsføringsprosjekt, bl.a. markedsføring av næringsareal og Fræna som etableringssted. Saldo på næringsfondet ved årsskiftet var kr 0,-.

Det ble også tatt særdeles viktige grep i forhold til regulering/kontroll med pukkverksdrifta på Indre Harøy. De viktigste tiltakene var etablering av driftsplan, ny avviklingsavtale og egen oppfølgimgsplan mht. på gjennomføring. Det ble også foretatt prisavklaring for industriområdet på Indre Harøy (erf. EØS-reglmement). Kommunen gjennomførte i den forbindelse annonsering av arealet riksdekkende aviser. Interessen var relativt begrenset, men høsten 2016 kontaktet Romsdalsfisk AS kommunen, og ønsket å inngå opsjonsavtale på et areal på ca. 120 daa.

Bildet: Holamyra næringsområde

Flyktningetjenesten

Enheten har 96 brukere totalt, hvorav 31 er deltakere i Introduksjonsordningen.

I løpet av 2016 ble det bosatt 39 personer:

  • 20 som vedtatt for 2016
  • 8 rest fra 2015 vedtaket
  • 6 forskudd 2017 vedtak
  • 5 familiegjenforening

Utfordringene som peker seg ut for brukerne våre er arbeid, helse og utdanning, og dette er områder vi vil fokusere vår innsats på fremover.

Bildet: Leder for flyktningetjenesten

Kvalitet
Målbeskrivelse Mål Resultat

Alle skriftlige henvendelser til staben besvares skriftlig

Innen 30 dager 100%

Restanser i ePhorte skal ned

20% reduksjon Redusert med 85%

Saker som skal behandles politisk skal leveres til godkjenning hos rådmannen

Innen oppsatt frist 100%
Nærvær/trivsel
Målbeskrivelse Mål Resultat

Sykefravær

6,5 2,1

Medarbeiderundersøkelsen

4,5 4,1

Det er en enhet med få ansatte. Medarbeiderundersøkelsen viser at måletallene ligger under gjennomsnittet for "trivsel" og for "tydelig ledelse", og det er satt i gang arbeid for å bedre dette.

Kostnadskontroll
Ramme Budsjett Regnskap

Ramme

11,55 11,46

Avvik fra budsjett: noe merforbruk, avviket var lite

Årsak til avvik: Det ble brukt mer på konsulenttjenester enn budsjettert, men et mindreforbruk på andre poster gjør at vi nærmer oss balanse.