Personal og organisasjon

Fakta om enheten - personal og organisasjon

Enheten består pr. i dag av 5 ansatte hvor 3 i hovedsak arbeider med lønn og to med personal og organisasjonsutvikling.

Bildet: Personal- og organisasjonssjef Borghild Lie Hjellnes

Viktige hendelser og politiske vedtak i 2016

Med en så stor organisasjon som Fræna kommune var det helt nødvendig å styrke personalområdet. I februar 2016 var endelig en personalkonsulent på plass. Mens mesteparten av arbeidet på personalområdet tidligere var daglige driftsoppgaver og ad-hoc saker fikk vi i 2016 større fokus på det systemretta arbeidet. Det var et særlig behov for å ajourføre og revidere personalreglementene. Av de viktigste sakene kan nevnes:

 • Lønnspolitisk plan
 • Vedtak av etiske retningslinjer for folkevalgte og tilsatte i Fræna kommune
 • Innføring av ny livsfasepolitikk for Fræna kommune
 • Nye retningslinjer for databriller
 • Oppdatering av retningslinjer for sykefravær
 • Kompensasjon for merarbeid og møtevirksomhet
 • Utarbeidelse av overordnet HMS/IA-handlingsplan
 • Organisering av AKAN-arbeidet i kommunen og revidering av retningslinjer for AKAN- arbeid

Våren 2016 signerte vi avtale med Romsdal og Nordmøre interkommunale opplæringskontor. Dette ble gjort for å styrke arbeidet med lærlinger. Vi har allerede sett god effekt av dette samarbeidet. Både lærlingene og ansatte som er veiledere får god oppfølging av opplæringskontoret. Som en ledd i å styrke lærlingeordningen ble økonomiansvaret for lærlingene overført til personal- og organisasjon i 2016. Ved utgangen av 2016 var det 6 lærlinger i kommunen. Målsettingen er at vi til enhver tid skal ha 8-10 lærlinger. I 2017 er det lyst ut etter 8 nye lærlinger.

Leverte tjenester

Hovedmålet for enheten har som tidligere vært at alle ansatte skal få riktig lønn til rett tid. I tillegg skal tjenesten levere kvalitativ god lederstøtte og rådgivning på lønns- og personalområdet. Vi har også et nært samarbeid med tillitsvalgte, vernetjenesten, bedriftshelsetjenesten og NAV Arbeidslivssenter. Med styrkingen av personalområdet greier vi nå å levere gode tjenester på både lønns- og personalområdet.

Bildet: Hanne Melby, Tone Lindseth, Roy Heimen, Laila Hammerøy og Borghild Lie Hjellnes (enhetsleder og personalsjef).

Forbedringer gjennomført i 2016

Innføring av nye moduler i Visma fortsatte i 2016 med innføring av timelister på web. Det er også arbeidet med å bygge opp nye timelister innenfor alle tjenester med unntak av brann- og redning. Vi startet arbeidet med elektroniske personalmeldinger men ble ikke ferdig med dette arbeidet i 2016. Dette arbeidet vil bli ferdigstilt våren 2017. Det ble i 2016 igangsatt opprydding og ajourhold av stillingshjemlene i kommunen. Dette arbeidet fortsetter også i 2017.

Innføring og oppbygging av nye moduler og web-løsninger på lønnsområdet tar mye tid, men vi ser at dette i lengden letter arbeidet mye ute i enhetene. Det bedrer også kvaliteten på tjenestene våre.

Planarbeid i 2016

Prosjektet «Saman om ein betre kommune» skulle videreføres men ble i 2016 lagt litt på vent. Det er oppnevnt en arbeidsgruppe som skal videreføre arbeidet som er satt i gang.

Arbeidet med kompetanseplan er ikke påbegynt. Dette arbeidet haster det å komme i gang med og vil bli prioritert.

Arbeidet med å videreutvikle kvalitetshåndboka ift. interne rutiner ble påbegynt i 2016. Dette arbeidet vil bli videreført i 2017. En samarbeider her med Eide kommune for å få en lik oppbygging av de interne rutinene.

Det vil bli større fokus på nærværsarbeid og oppfølging av sykemeldte. Selv om sykefraværet er på tur ned koster det kommunen mye i løpet av et år. Med god veiledning/opplæring til lederne og tettere oppfølging av ansatte vil fraværet gå ned. Et lavt sykefravær gir også et bedre arbeidsmiljø.

Utfordringer

Enheten vil få mye arbeid i.f.m kommunereformen. Det blir i dette arbeidet viktig å ivareta den enkelte medarbeider og sørge for gode prosesser og godt samarbeidsklima.

Kvalitet
Målbeskrivelse Mål Resultat

Lønn skal på konto senest den 12 hver måned

100% 100%

Alle innkomne sykefravær skal være registrert innen den 13. hver måne

95% Ca 95%

Opplæring til enhetene i Visma:

-Personalmelding

-Timelister Web

-Tidsregistrering

1.og 2 halvår Ikke ferdig, gjennomført og ikke klart fra Visma

Arrangere KLP-kurs for ansatte

1. halvår 26.og 27 april 2016

Oppbygging av timelister

a) Assistenter

b) Støttekontakter

c) Barnehager

d) Renholdere

e) Lærervikarer

f) Brann- og redning

g) Overtidsliste

1. kvartal Alt gjenomført, bortsett fra f)

Gjennomgang og ajourhold av alle stillingshjemler i kommunen

1. halvår Under arbeid

Utarbeide kompetanseplan

2016 Ikke påbegynt

Videreføring av arbeidet med heltids/deltidsproblematikken:

- Øke den gj.snittlige stillingsstørrelsen

- Redusere tallet på medarbeidere som ønsker større stilling

75%/20% 70,7%
Nærvær/trivsel
Målbeskrivelse Mål Resultat

Sykefravær

1% 1,3%

Medarbeiderundersøkelsen

4,5 5,4

Økninga i sykefraværet siden 2015 skyldes i hovedsak lærlingene som alene stod for 3,4% fravær. Det er kun korttidsfravær i enheten.

Kostnadskontroll
Ramme Budsjett Regnskap

Ramme

7 101 7 227

Avvik fra budsjett:

Det ble et overforbruk i 2016 på kr. 126 000,-

Årsak til avvik:

 • Mere bruk av bedriftshelsetjenesten enn budsjettert.
 • Nødvendig oppdatering av datautstyr ved enheten – uforutsette utgifter
 • Større forbruk på inventar og utstyr pga. flytting til nye kontor (herunder egne låser på dørene)
 • Igangsetting av «Stikk Ut-bedrift». Ikke budsjettert på forhånd.
 • Det var ikke budsjettert lønn m.m. til nye lærlinger. Det er heller ikke sendt ut refusjonskrav til enhetene på disse.

Tiltak for å holde ramme:

Det ble holdt igjen på alle andre utgifter