Opplæringssenteret

Fakta om enheten - opplæringssenteret

Vi er elleve ansatte i enheten. En leder, to logopeder, tre spesialpedagoger tilknyttet førskolebarn, en vernepleier tilknyttet voksne som trenger spesialpedagogisk hjelp, tre lærere tilknyttet norskseksjonen og en saksbehandler tilknyttet introduksjonsprogrammet.

Opplæringssenteret har ca. 150 brukere, fra alderen 1 – 75 år, og mellom 40 og 50 av disse er kursdeltagere på norskopplæring for fremmedspråklige. Det er elever fra 15 nasjonaliteter ved Opplæringssenteret.

Bilde: Enhetsleder Toril Lageraaen

Leverte tjenester

Enheten vår er ikke stor, men vi gir et bredt tilbud til mange innbyggere i Fræna og Eide. Vi yter spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn, spesialundervisning for voksne, logopedhjelp, opplæring i norsk og samfunnskunnskap for minoritetsspråklige og introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere.

Forbedringer gjennom 2016

Opplæringssenteret fikk i 2015 et skikkelig lokale i 2. etasje på HANA-bygget. I 2016 fikk vi økt elevantall og utvidet arealene med ett nytt klasserom og nye arbeidsrom til lærerne.

Vi har hatt et stort fokus på rutiner hos oss. Vi har gjort et skikkelig utviklingsarbeid som har kommet brukerne våre og de ansatte til gode.

I 2016 har opplæringssenteret hatt ansvar for introduksjonsprogrammet. Programmet har som siktemål å styrke nyankomne innvandreres muligheter for deltagelse i yrkes- og samfunnsliv, og skape framtidig grunnlag for økonomisk selvstendighet.

De ansattes formelle og uformelle kompetanse er den viktigste ressursen for virksomheten. Personalet i enheten er høyt utdannet med minimum bachelorgrad. Likevel er fokus på videre- og etterutdanning høyt, og tre av oss studerer ved siden av full jobb.

Utfordringer

Et satsingsområde for opplæringssenteret i 2016 har vært å skaffe språkpraksis til intro-deltagerne. Vi gir våre nye landsmenn god norskundervisning på skolen, men opplever at det kan være vanskelig å finne språkpraksisplasser. Det å få være en del av et arbeidsfellesskap og samtidig få vise hva man kan, er en fantastisk forutsetning for læring. Det er også viktig at flyktningene får prøvd seg i arbeidslivet. Med vår assistanse kan de raskere lære ord og uttrykk som er viktige å ha på arbeidsplassen, og vi kan bidra til å forhindre at misforståelser oppstår. Det er en viktig oppgave for oss å legge til rette for at flyktningene blir integrert og inkludert i samfunnet, men for å få dette til trenger vi at kommunen og private bedrifter stiller opp og hjelper oss i arbeidet.

Når det gjelder spesialundervisning for voksne, så ser vi at vi får flere og flere søknader om opplæring innen ulike kommunikasjonshjelpemidler. Det er en utfordring å inneha kompetanse på alle slags typer hjelpemiddel. Hjelpemidlene fornyer seg fort, og man må jobbe hardt for å holde seg oppdatert.

Innen spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn er utfordringen at kommunen har mange barn som har behov for spesialpedagogisk hjelp, men at vi har for få spesialpedagoger til å dekke behovet fullt ut.

Enheten ser behov for å opprette grunnskoleklasse for voksne. Kommunen har ansvar for å organisere grunnskoleopplæring for voksne. Voksne har rett til grunnskoleopplæring dersom de ikke har grunnskoleeksamen fra før. Med et økende antall innvandrere og flyktninger til kommunen, vil nok behovet for et slikt tilbud bare bli større og større i årene som kommer.

Kvalitet
Målbeskrivelse Mål Resultat

Deltagerne på norskkurs skal mestre A2 nivå

80% 100%

Overholde tidsfrister/elementer i senterets årshjul

80% 78%

Saksbehandling/oppstart av logopedhjelp skal ikke overstige bestemmelsene i forvaltningslove

90% 100%
Nærvær/trivsel
Målbeskrivelse Mål Resultat

Sykefravær

6,5 1,5

Medarbeiderundersøkelse

4,5 5,19
Kostnadskontroll
Ramme Budsjett Regnskap

Kostnad

4 444 3 517

Avvik fra budsjett: 20% i mindreforbruk

Årsak til avvik: Høyere inntekter enn forventet på grunn av flere introdeltagere enn kalkulert.