NAV - Fræna-Eide

Fakta om enheten - NAV Fræna-Eide

Fræna kommune har siden 1. januar 2016 vært vertskommune for det interkommunale samarbeidet med Eide kommune om drift av felles NAV-kontor. Publikum har kunnet benytte våre publikumsmottak i både Elnesvågen og Eide. Tirsdag i Elnesvågen og tirsdag og torsdag i Eide har mottakene kun tatt i mot personer med forhåndsavtale.

Kontoret har 7 kommunale og 13 statlige ansatte. Hele personalgruppen er nå fysisk samlet i vårt kontor i Elnesvågen.

Bilde: NAV-leder Tor Steinar Sndøy Misund

Viktige hendelser og politiske vedtak i 2016

Kommunestyrene i Fræna og Eide vedtok i desember 2015 at Fræna kommune fra 1. januar 2016 skal være vertskommune for samarbeidet, jf. kommunelovens § 28. Det ble også vedtatt at kommunene skal ha en lik kommunal tjenestemeny i NAV Fræna-Eide.

Dette innebærer at NAV-kontoret ikke lenger har ansvar for tjenestene knyttet til flyktningetjenesten og introduksjonsordningen. Disse tjenestene er nå skilt ut i en egen tjeneste. Flyktningtjenesten er lokalisert i egne lokaler ved opplæringssenteret i Elnesvågen.

Tiltak for rusmiddelavhengige og psykiatritjenesten, inklusive dagtilbodet "Gnisten" er også tatt ut av tjenestetilbudet til NAV-enheten. Disse tjenestene er nå organisert i en ny enhet for rus og psykisk helse - "Mestringsenheten", med Eide kommune som vertskommune.

Leverte tjenester

NAV Fræna-Eide ivaretar kommunens oppgaver etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. De lovpålagte kommunale tjenestene som nå inngår i NAV-kontoret er: økonomisk stønad, generelle råd og veiledning, kvalifiseringsprogrammet, midlertidig botilbud (nødsituasjon), individuell plan, økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning.

Kontoret har også ansvar for de statlige tjenestene som er lagt til lokalkontorene i henhold til lov om arbeids- og velferdsforvaltningen.

Kontoret fattet i 2016 vedtak i totalt 1029 saker, fordelt på 824 knyttet til innbyggere i Fræna og 205 i Eide. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid var henholdsvis 17 og 15 dager.

Totalt 29 vedtak ble påklaget (26/3).

Det ble gitt økonomisk råd og veiledning til totalt 38 personer (32/6) som var midlertidig eller varig betalingsudyktig.

Om lag 15 personer har avtale om frivillig forvaltning av sin personlige økonomi.

Forbedringer i 2016

I forbindelse med endring til vertskommunemodell ble alle ansatte samlokalisert i Elnesvågen. Det ble også innført en ny organisasjonsmodell og intern oppgavedeling. Alle ansatte følger opp personer i begge kommunene. Alle ansatte skal også kunne jobbe med både kommunale og statlige tjenester.

Vi erfarer at mange personer har utfordringer knyttet til egen økonomi. Mange får betalingsproblemer på grunn av feildisponering av egne midler. Vi registrerer at behovet for veiledning og oppfølging er stort. Samtidig er dette et arbeid som er svært arbeidskrevende. Vi inngår i et nettverkssamarbeid med de andre kommunene i ROR og i samarbeid med disse har vi utviklet et kurstilbud for denne målgruppen.

NAV Fræna-Eide har i 2016 arbeidet særlig med å styrke kontakten med lokalt næringsliv. Kunnskap om arbeidsmarkedet er svært viktig i vårt arbeid med å bistå personer ut i jobb.

Vi har også prioritert arbeidet med oppfølging av sykmeldte. En reduksjon i andelen langtids-sykmeldte vil også bidra til å forebygge økonomiske problemer og behovet for supplerende sosialhjelp. Også her er kontakt med arbeidsgiverne sentralt.

Utfordringer

Publikumsmottakene har i 2016 vært åpen fra 10:00 - 14:30, fire og tre dager i uken. I åpningstiden har det ikke vært stilt krav om forhåndsavtale. Mange skal bare levere et skjema eller de etterspør tjenester som også leveres digitalt eller via telefon. Dette binder opp personalressurser vi heller kunne brukt til å følge opp de som har behov for personlig veiledning og oppfølging.

Kvalitet
Målbeskrivelse Mål Resultat

Bruke Kvalifiseringsprogrammet for målgruppen

Identifisere behov og etablere program for aktuelle brukere Delvis oppnådd. To personer har hatt program

Gi økonomisk råd og veiledning til personer som er midlertidig eller varig betalingsudyktig

Mål er ikke tallfestet 38 personer

Bidra til å forebygge frafall i videregående skole

Samarbeid med Fræna vgs. Prioritere ungdom under 25 år Ukentlige møter med Fræna vgs. Eget team for oppfølging av ungdom

Implementere nye rutiner for behandling av søknader om økonomisk sosialhjelp

Rutinene skal brukes i saksbehandlingen. Rutinene er tatt i bruk, men praktiseres ennå ikke likt av alle

Overholde saksbehandlingstid for økonomisk sosialhjelp

21 dager Gjennomsnittlig 17 dager
Nærvær/trivsel
Målbeskrivelse Mål Resultat

Sykefravær

6,5 7,97

Medarbeiderundersøkelse

24 20,7

Kontoret deltar i den statlige medarbeiderundersøkelsen i NAV som ble gjennomført i perioden 14. – 24 oktober. Resultatet viser en fremgang på 1,6 poeng fra 2015, men er fortsatt lavere enn anbefalt verdi.

Kostnadskontroll
Ramme Budsjett Regnskap

Kostnad

10 453 8 394

Avvik fra budsjett: Det ble et mindreforbruk i 2016 på kr. 2 059 000,-

Årsak til avvik: Kvalifiseringsprogrammet har hatt en underforbruk i forhold til budsjett med kr. 900.000. Det ble budsjettert med utgifter til rusområdet med kr. 821 500. Denne tjenesten er tatt ut av NAV og belastet en annen enhet. Lavere utgifter til sosialhjelp, sosiale lån og tilskudd med omlag kr. 300 000.