Landbruk

Fakta om enheten - landbruk

Enheten har 4 ansatte der 1 stilling er utleid til Eide kommune og 0,6 stilling er utleid til Aukra kommune

Enheten har ansvar for:

 • Forvaltning og saksbehandling av produksjonstilskudd og andre økonomiske virkemidler til landbruket som avløserordning, grøftetilskudd, regionalt miljøprogram, spesielle miljøtiltak mm.
 • Saksbehandling etter landbrukets særlover – jordlov og konsesjonslov
 • Behandling av søknader om finansiering til landbruksutbygging til Innovasjon Norge
 • Viltforvaltning
 • Administrering av veterinærvakttjenesta

Bilde: fra venstre enhetsleder Jermund Vågen, Gunn Sissel Gjersvik og Niels Christian Langset

Viktige hendelser i 2016

Forvaltningskontroll gjennomført av Fylkesmannen i Møre og Romsdal på tilskuddsordninger etter forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak og for gårdskartprosessen. Tilsynsrapporten var uten avvik eller merknader.

Leverte tjenester

 • 378 behandla søknader for produksjonstilskudd for Fræna og Aukra i 2016
 • 83 søknader om regionalt miljøtilskudd
 • 15 søknader om konsesjon
 • 20 delingssaker etter jordlova

Planarbeid

Ny landbruksplan for kommunen forventes vedtatt i løpet av 2017

Kvalitet
Målbeskrivelse Mål Resultat

Antall prod. Tilskudd søknader til manuell utbetaling

0

Utnyttelsesgrad av tildelte tilskudd:

SMIL 2016 350.000,- + 200.000,- i tilleggsbevilgning

100% 100%

Drenering 1.000.000,-

100% 100%

Antall Produksjonstilskudd (PT) og Regionalt miljøtilskudd (RMP) levert elektronisk

100% 75 av 461, 16%
Nærvær/trivsel
Målbeskrivelse Mål Resultat

Sykefravær

6,5 3,8

Medarbeiderundersøkelse

4,5

Korttidsfravær er på 0,1%, og langtidsfravær er på 3,7%

Kostnadskontroll
Ramme Budsjett Regnskap

Kostnad

1 643 1 713

Avvik fra budsjett: Kr. 70 000,- i merforbruk

Årsak til avvik:

 • 100 000 mindre inntekt fra andre enheter
 • 70 000 mindre inntekt fra andre kommuner
 • 60 000 økte utgifter til ettersøk vilt