Kultur

Fakta om enheten - kultur

Kulturenheten har 14 fast ansatte fordelt på: Fræna folkebibliotek: 3 ansatte, Hustad fengselsbibliotek: 1 ansatt, Fræna kulturskole: 7 ansatte og 2 innleide lærere, i tillegg folkehelsekoordinator, leder Fræna frivilligsentral og kultursjef.

Enheten har ansvar for bibliotek og kulturskole, kulturvern, spillemiddelordningen, bygdebokarbeid, Fræna ungdomsråd, UKM, turistinformasjon/turistnæring, frivilligsentral, Den kulturelle spaserstokk, Gammalt frå Fræna, folkehelsearbeid, turstier og friluftssatsing, parkdrift, kirker og gravsteder, Fræna kulturforum og Den kulturelle skolesekken

Bilde: Folkehelsekoordinator Ragnhild Aas, leder frivilligsentralen Anne Holen Helseth, leder bibliotek Anne Husøy, leder kulturskole Randi Anita Dale

Fræna folkebibliotek

Utlån til barn øker med 15,5 %, utlånet til voksne er stabilt, mens det går ned for film og musikk. Samlet utlån er dermed tilnærmet likt med 2015. Kveldsarrangement på biblioteket pluss konserter en lørdag i måneden med kulturskolens ansatte. Språkkafeer hver uke. Fengselsbiblioteket hadde 4 arrangement i 2016. Fræna kommune leier ut 30 % bibliotekslederressurs til Eide kommune, leverer skolebibliotekstjeneste til Fræna ungdomsskole og har administrativt ansvar for Hustad fengselsbibliotek. Bemanningssituasjonen er anstrengt.

Fræna kulturskole

214 elevplasser, 24 elevplasser færre enn i 2015 som delvis skyldes færre korpsaspiranter. Det undervises i sang, gitar, ukulele, fiolin, piano, el. orgel, keyboard, slagverk, messingblås, band og annet samspill og visuell kunst. Kulturskolen selger dirigenttjenester til kor og korps. Lokalene særlig grad, men også den desentraliserte undervisningsstrukturen, er sterkt begrensende for skolens utviklingsmulighet både når det gjelder breddetilbud og samspill. Rekrutteringsarbeidet må intensiveres. Dette jobbes det med.

Folkehelsearbeidet

Bidratt til ferdigstillelse av PROF-plan, Ruspolitisk handlingsplan, årets folkehelseoversikt. Tiltak Aktiv på søndag, for barnefamilier, genererer også større friluftsarrangement: Kom deg ut-dagene (høst på Langvatnet, vinter på Skaret), Strandryddedag (nasjonal). StikkUt er et viktig folkehelsetiltak med imponerende økning på ca. 20 % årlig siste 6 år. Aktiv på dagtid har et utradisjonelt og fruktbart samarbeid med Frisklivssentralen, som gir god utnyttelse og synergieffekt for begge tilbudene.

Bilde: Turgruppa Aktiv på dagtid, fotograf: Åse Sæterøy

Ung Kultur Møtes (UKM) tilbyr en arena for ungdom. Planla workshop som et samarbeidsprosjekt med Molde, Aukra og Midsund, gjennomføres i januar 2017.

Oppfølging og skolering av ungdomsrådet.


Fræna frivilligsentral og Den kulturelle spaserstokk

38 frivillige var med i 2016, hvorav 6 var besøksvenner for demente og 3 hadde oppdrag som kommuneguide (flyktningevenn). Sentralen organiserer to populære eldrekafeer, Vonheim og Fræna sjukeheim. Andre møteplasser er kulturminnevandringer. Frivilligsentralen har ansvaret for den årlige TV-aksjonen og har organisert julepakkeinnsamling siste 2 år.

Den kulturelle spaserstokk: 6 musikere har besøkt alle kommunens institusjoner

Øvrig kultur

Fræna kulturforum produserer egen lokal kultursekkplan. I 2016 ble 2 historieprosjekt på Bud Museum med.

Kulturenheten har i egen regi realisert 3 flotte nærmiljøanlegg på Tømmerneset i Elnesvågen med helsesti, volleyballbaner, treningspark og utvidet badeplass. Har også hatt oppfølgings- og regnskapsansvar for spillemiddelprosjektene på Fræna ungdomsskole (5 hvorav 3 er ferdig), Tornes skole apejungel, og regnskapsansvar for Lillebakken ballplass. Utstrakt informasjonsarbeid mot lag og organisasjoner.

Bygdebok nr. V for Fræna, gard og slekt, kom ut i desember. Ny bygdeboknemnd valgt.

Gravstedene på Hustad og Tornes vedtatt utvidet, med start i 2017. Samlet kostnad på 11,7 milloner.

Vedtatt avtale med Statens vegvesen v/Turistvegseksjonen om utbygging og drift av parkeringsplass og sørvistilbud ved Farstadsanden. Detaljplanleggingen er i gang. Planlagt ferdigstilt i 2018.

Kommunedelplan for kulturminner i Fræna kommune. Planprogrammet vedtatt i 2016, arbeidsgruppe nedsatt og 3 av 7 folkemøter gjennomført.

Kvalitet
Målbeskrivelse Mål Resultat

Styrket tilnærming til brukerne våre

Kulturskole: Elevtall og bredde

Biblioteket: Besøk og arrangement

Folkehelse: friluftstilbud, brukere av StikkUt, Aktiv på dagtid m.m.

Frivilligsentralen: Aktiviteter, antall frivillige

Økning Nokså uendret

Synliggjøre aktiviteter og tjenester

Økning i oppslag i aviser og sosiale medier

Økning Økning

Utarbeide et godt og dekkende planverk for enheten i tråd med planstrategien

  • Kulturminneplan
  • Revidert idrett- og friluftsplan
  • Frivilligmelding
  • Kulturplan
I gang Kulturminneplanen er godt i gang

Etablere flere anlegg for idrett- og friluftsliv i Fræna

Ferdigstille 2 nærmiljøanlegg ved badestrand i Elnesvågen. Tilrettelegge for utendørsanlegg ved Tornes skole og Fræna ungdomsskole og anlegg i regi av frivillige organisasjoner

Ferdigstille På vei

StikkUT har stor økning. Elevantall i kulturskolen går ned, ellers er øvrige tjenester ganske uendret

8 spillemiddelprosjekt ferdigstilt. 3 ved badestrand, 3 ved Fræna ungdomsskole, Tornes skole, Lillebakken ballplass (ansvar Eidem Vel)

Nærvær/trivsel
Målbeskrivelse Mål Resultat

Sykefravær

2 4,4

Medarbeiderundersøkelse

4,5

3 langtidssykemeldinger i vinter påvirker sykefraværsstatistikken. Korttidsfraværet er 0,9%

Kostnadskontroll
Ramme Budsjett Regnskap

Kostnad

14 336 13 983

Avvik fra budsjett: + 353 000 kr

Årsak til avvik:

  • Sykefravær som ikke ble erstattet
  • Budsjettert 125 000 kr til avskriving tilskudd kunstgressbane Ekko/Aureosen, som viste seg å være ferdig nedbetalt
  • Større inntekter enn budsjettert

Tiltak for å holde ramme: Ikke nødvendig utover normal budsjettkontroll