Institusjonstjenesten

Fakta om enheten - institusjonstjenesten

Institusjonstjenesten består av Fræna sjukeheim og omsorgssenter, Bøtunet omsorgssenter, Farstad omsorgssenter, samt Kjøkkentjenesten. Tjenesten disponerer 79 institusjonsplasser fordelt på rehabiliteringsplasser, korttidsplasser, langtidsplasser, demensplasser. I tillegg er det dagtilbud på Farstad omsorgssenter (Kaffistova) og Fræna sjukeheim og omsorgssenter (Solstua).

Tjenesten er også en viktig praksisarena for læring og faglig utvikling. Det er løpende mottak av studenter fra ulike typer helse-, pleie- og omsorgsfaglige utdanninger, både fra videregående skole og høgskole/universitetsnivå.

Bildet: Enhetsleder Margrete Grinaker Berle

Leverte tjenester

Institusjonstjenesten sett under ett, har levert tjenester i tråd med vedtak fattet av Forvaltningskontoret, og i hovedsak innen de tidsrammer som er besluttet for mottak av pasienter. Driften er i store trekk preget av kontinuitet, med stabil og god drift. Krav til faglig forsvarlighet og bistandsplikt anses i hovedsak oppfylt. Her er det på sin plass å rose et stort antall dyktige ansatte for god innsats.

Forbedringer gjennomført i 2016

I samarbeid med Hjemmebaserte tjenester har vi satt fokus på lederutvikling, og systematisk og strategisk lederarbeid internt i enhetene. Det ble gjennomført et arbeid med å få oversikt over alle stillingshjemler i enheten.

Systematisk økonomirapportering og fokus på økonomistyring

Institusjonstjenesten har gjennomført en grundig bemanningsgjennomgang ved alle institusjoner. En har gjort en gjennomgang av alle arbeidsforhold, arbeidsavtaler, korte og lengre permisjoner, samt stillingshjemler. Slik bemanningsgjennomgang hadde sin begrunnelse i til dels store økonomiske avvik, samt mangelfull oversikt over hjemmelseiere og arbeidsforhold fra tidligere. I tillegg er administrative ressurser knyttet til ledelse og drift kartlagt

Planarbeid

 • Det er startet en prosess ved Fræna sjukeheim og omsorgssenter for å sikre riktig bemanning med riktig kompetanse til enhver tid
 • Vi vil være bidragsytere til årlig rullering av PROF-planens handlingsdel, og vil ha sterkt fokus på å få etablert hverdagsrehabilitering, samt rette fokus mot demensomsorgen

Utfordringer

 • I årene som kommer vil vi få en økning i tallet på innbyggere som trenger bistand som en følge av den lenge varslede eldrebølgen. Dette innebærer et behov for økt bemanning og kompetanse
 • Samhandlingsreformen bidrar til at de som får tjenester av oss har mer komplekse behov enn tidligere. Stadig flere ønsker å bo hjemme selv om de er alvorlig syke, noe som medfører et behov for mer spesialisert kompetanse i hjemmetjenesten
 • Det er behov for eget dagtilbud for personer med demens
 • Overordnede utfordringer er knyttet til løpende økonomistyring, samt oppfølging og arbeid med kvalitet, fagutvikling, kompetansestyring- og utnyttelse
 • Overordnet kompetanseplan bør utvikles, utviklingsarbeid må innarbeides i hele enheten, både i forhold til avsetning av midler og personalplanlegging
 • Kapasitetsutnyttelse - dimensjonering og vedtatte målgrupper på alle institusjoner bør vurderes
 • Avklare og beslutte ny kjøkkenmodell for Fræna Kommune
Kvalitet
Målbeskrivelse Mål Resultat

Øke sykepleiefaglig kompetanse, få ansatt sykepleiere i alle sykepleiestillinger

100% Ikke gjennomført

Økt lederkompetanse på mellomledernivå - gjennomføre internt lederprogram

2016/2017 Påbegynt

Økt gjennomsnittlig stillingsstørrelse (62,7 % i dag)

67

Bedret personalutnyttelse/ omlegging av turnus

Nærvær/trivsel
Målbeskrivelse Mål Resultat

Sykefravær

6,5 9,0

Medarbeiderundersøkelse

4,5
Kostnadskontroll
Ramme Budsjett Regnskap

Kostnad

68 007 67 742

Avvik fra budsjett: 265 000 i mindreforbruk

Årsak til avvik:

Mindreforbruket skyldes i hovedsak en ikke-budsjettert overføring på 1,2 mill fra helseforetaket. Det betyr at enheten i realiteten hadde et merforbruk på ca 900 000 kr.

Tiltak for å holde ramme:

 • Gjennomgang av stillingshjemler i hele enheten
 • Det ble satt i gang arbeid for å bedre økonomistyringen i enheten