Hjemmebaserte tjenester

Fakta om tjenesten - hjemmebaserte tjenester

Hjemmebaserte tjenester er kommunens største enhet, og vi yter tjenester hjemme hos tjenestemottakerne. Vi hadde 238 fast ansatte ved utgangen av året, og i tillegg kommer alle vikarene som heldigvis trår til i hektiske perioder. Det er ca. 360 innbyggere som mottar ulike former for bistand. Enheten er delt i sju soner, se tabell under:

Oversikt over de sju sonene:

Oversikt over de sju sonene:
Hjemmetjeneste og omsorgsenter Samlokaliserte boliger I tillegg har vi følgende dagtilbud
1. Lundhaugen omsorgssenter 3. Eidem Hagekroken
2. Hjemmetjenesten og Auretunet 4. Hestehovvegen 38/Dalelia Auretunet
5. Hestehovvegen 14/Holalia Aktivitetshuset
6. Haukås
7. Knausvegen

Det blir jobbet målrettet i Hjemmebaserte tjenester, og vi har fokus på utvikling og innovasjon. Vi er med i et samarbeidsprosjekt med Høgskolen, KS, Vestnes og Rauma om logistikk i hjemmetjenesten.

Tjenesten er også en viktig praksisarena for læring og faglig utvikling. Det er løpende mottak av studenter fra ulike typer helse, pleie og omsorgsfaglige utdanninger, både på videregående og høgskole/universitetsnivå.

Vi har et godt samarbeid med tillitsvalgte og verneombud, og har felles mål om å yte gode tjenester for innbyggerne og legge til rette for gode arbeidsvilkår for ansatte.

Viktige hendelser og politiske vedtak i 2016

 • Handlingsdelen til PROF-planen ble ferdigstilt og politisk behandlet
 • Vi hadde et sterkt ønske om å starte med dedikerte ressurser til hverdagsrehabilitering, men det ble det dessverre ikke funnet rom for i budsjettet

Leverte tjenester

Enheten har som hovedansvar å bistå innbyggere med behov for bistand etter vedtak gitt av Forvaltningskontoret. Vi sørger for at innbyggere i kommunen kan bo trygt hjemme, og vi bistår personer som ikke er i stand til å ta vare på seg selv i en eller flere deler av tilværelsen. Vi sørger for at de har et godt liv. Eksempel på tjenester er praktisk bistand (hjemmehjelp), opplæring i dagliglivets gjøremål, hjemmesykepleie, rehabilitering i hjemmet, middagslevering og følge til fritidsaktiviteter. Behovene varierer mye. Noen har behov for bistand noen timer i måneden, mens andre har behov for to tjenesteytere døgnet rundt.

Forbedringer gjennomført i 2016

 • I samarbeid med Institusjonstjenesten har vi satt fokus på lederutvikling internt i enheten
 • Flere har fullført videreutdanning som har styrket kompetansen internt
 • Vi har fortsatt fokus på en best mulig periodisering av budsjettet, slik at vi til enhver tid har god oversikt over økonomisk status
 • Alle stillingshjemler er gjennomgått og oppdatert

Planarbeid

Vi vil være bidragsytere til årlig rullering av PROF-planens handlingsdel, og vil ha sterkt fokus på å få etablert hverdagsrehabilitering som en del av tjenestetilbudet.

Utfordringer

Hjemmetjenesten har et stort behov for bedre og tilrettelagte lokaler raskest mulig. Vi er i gang med å planlegge nye lokaler for hjemmetjenesten.

Kvalitet
Målbeskrivelse Mål Resultat

Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten/ omsorgsboliger

4,5

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse

67 66

Andel ansatte med relevant utdanning fra videregående skole eller høgskole/ universitet

75 73,8

Økt lederkompetanse på mellomledernivå, gjennomføre internt lederprogram

20106/2017 Påbegynt
Nærvær/trivsel
Målbeskrivelse Mål Resultat

Sykefravær

8,5 10,31

Medarbeiderundersøkelse

4,5

Andre kommentarer fra enhetsleder:

 • Det ble ikke gjennomført medarbeiderundersøkelse og brukerundersøkelse i 2016
 • Brukerundersøkelse er planlagt våren 2017
 • Medarbeiderundersøkelse er planlagt høsten 2017
Kostnadskontroll
Ramme Budsjett Regnskap

Kostnad

115 874 113 236

Avvik fra budsjett: Kr. 2 638 000,- i mindreforbruk

Årsak til avvik:

 • Lavere pensjonskostnader enn budsjettert
 • Høyere inntekter enn budsjettert
 • Sterkt fokus på økonomistyring internt i enheten

Tiltak for å holde ramme:

 • Fortsatt sterkt fokus på økonomistyring