Sylte og Malme skoler

Fakta om enheten - Sylte og Malme skoler

Sylte og Malme skole har 144 elever fra 1.-7.trinn. Skolen er delt i to avdelinger/bygg (Sylte skole og Malme skole). Småtrinnet (1.-4.klasse) er på Sylte, mens mellomtrinnet (5.-7.klasse) er på Malme. Skolen har, inkludert SFO, til sammen 29 ansatte fordelt på 23,3 årsverk (24 kvinner/5 menn). Ledelsesressursen er på 2 årsverk som er fordelt mellom rektor og to avdelingsledere.

Bilde: enhetsleder og rektor Emil Aas

Viktige hendelser og politiske vedtak i 2016

Vedtak om å starte prosjekteringen av nye Sylte skole.

Leverte tjenester

Skolen har gitt barn og unge fra 1.-7.trinn opplæring i tråd med Opplæringsloven og dens forskrifter. Læreplanen (K06) er styrende for mål og innhold i opplæringa. I tillegg har skolen en SFO-avdeling med 53 barn fra 1.-4.trinn, hvorav 29 barn har full plass.

Bilde: vennskapsdagen feires på skolens uteområde

Forbedringer gjennomført i 2016

Skolen har gjennom de siste årene arbeidet systematisk med elevenes psykososiale miljø. Elevundersøkelsen 2016 viser at de fleste elevene trives godt eller svært godt på skolen. Antall elever som opplever krenkelser og mobbing har også gått betydelig ned i løpet av de siste årene.

Utfordringer

Skolebygget på Malme er svært nedslitt, og tilfredsstiller ikke kravene til moderne skoledrift. Klasserommene er små, og er ikke dimensjonert med tanke på størrelsen på elevgruppene vi har per i dag. Det vil derfor være svært viktig at prosessen vedrørende utbygging på Sylte holder frem, og at vi i løpet av 2018 kan samle alle våre flotte elever og ansatte i et nytt og funksjonelt skolebygg på Sylte.

Kvalitet
Målbeskrivelse Mål Resultat

Trivsel blant elevene

4,0 4,3

Resultat fra nasjonale prøver - lesing

50 47

Resultat fra nasjonale prøver - engelsk

50 49

Resultat fra nasjonale prøver - regning

50 46

Kartleggingsprøver fra utdanningsdirektoratet – leseferdighet 2. og 3.trinn

90 % av elevene over 2.trinn: 87% 3.trinn 89%
Nærvær/trivsel
Målbeskrivelse Mål Resultat

Sykefravær

6,5 6,2

Medarbeiderundersøkelse

4,5
Kostnadskontroll
Ramme Budsjett Regnskap

Ramme

15 406 15 005

Avvik fra budsjett: Mindreforbruk på 401 000 kr

Årsak til avvik:

  • Ved budsjettrevidering 1 i juni ble rammen økt (tidlig innsats, styrking SFO, ekstraressurser til elever med spesielle behov). Økningen i rammen ble gitt med helårsvirkning, noe som er en del av forklaringen til mindreforbruket.
  • Lavere driftsutgifter innenfor enkelte områder enn budsjettert.

Gjennomførte tiltak for å holde ramme:

  • Fokus på å holde driftskostnadene nede
  • Mindre innleie av vikarer ved fravær