Hustad barne- og ungdomsskole

Fakta om enheten - Hustad barne- og ungdomsskole

Rektor Anne Kristine Løset

  • SFO (33 elever i 2016/17)

Grunnskole 181 elever


Leverte tjenester

-Leksehjelp på mellomtrinn

-Grunnskolepoeng: 39,6 vår 2016

Forbedringer gjennomført i 2016

SmartBoard på spesialrom (naturfag, K&H og musikk)

Investert i utstyr til musikkrom

Skolebiblioteket er flyttet og startet opp igjen i nye lokaler

Tatt i bruk Transponder SMS-system og It’s Learning som LMS

Startet med MOT

Godt fokus på Regning i alle fag

Økt andelen elever som trives godt (fra 89% i 2015 til 90% i 2016)

Utfordringer


-Stort behov for oppgradering/renovering av garderober, toalett, musikkrom, mat&helse

-Fiber

-Forbedre resultatet på nasjonale prøver

-Møte nye krav og forventninger

-Rekruttere ansatte

-Fokus på å drive pedagogisk skoleutvikling, ikke bare drift.

-Få foresatte koblet på bruken av it’s Learning

-Gleder oss til å arbeide med den skolepolitiske handlingsplanen

Kvalitet
Målbeskrivelse Mål Resultat

Elevundersøkelsen - andel som trives "svært godt" og "godt"

90% 90%

Grunnskolepoeng

40 39,6
Nærvær/trivsel
Målbeskrivelse Mål Resultat

Sykefravær

6,5 5,2

Medarbeiderundersøkelsen

4,5 5,22

Skolen har perioder med langtidsfravær. Dette er uforutsett fravær, som ikke er jobbrelatert.

Skolen arbeider godt med trivsel og relasjonsbygging, og har et stabilt kollegium med lav turn-over

Ansatte melder om et godt arbeidsmiljø. Ikke vært undersøkelse i 2016.

Skolen har valgt nytt verneombud som er under opplæring

Kostnadskontroll
Ramme Budsjett Regnskap

Kostnad

17 471 16 854

Avvik fra budsjett:

  1. Økt inntekt, SFO/gjesteelever/NAV
  2. Vakant stilling vår 2016

Årsak til avvik:

Skolen har hatt noe redusert lønn, pga vakant stilling. Differanse mellom sykemeldt og vikar. Økt antall gjesteelever. Økt antall elever i SFO

Tiltak for å holde ramme:

Fokus på best mulig vikarløsning. En vakant stilling, rektor og inspektør har undervisningen.

Innkjøpsstopp (der mulig) Avslutter/reduserer vedtak, der mulig (gjennomgang med PPT to ganger per år). Ikke skolebibliotek våren 2016