Haukås skole

Fakta om enheten - Haukås skole

42 ansatte i skole og SFO

264 elever 1 – 7 trinn

101 barn i SFO

Bilde: Enhetsleder og rektor Tom Grunde Malme

Viktige hendelser og politiske vedtak i 2016

 • Digital satsing med vedtak om innkjøp av It’s Learning
 • Mottaks klasse for flyktninger 1 – 7 trinn i kommunen

Leverte tjenester

 • Grunnskole 1 – 7 trinn
 • SFO for barn 1 - 4. trinn
 • Leksehjelp 5, 6 og 7 trinn
 • Norskopplæring for barn i grunnskolealder 1 – 7 trinn

Forbedringer gjennomført i 2016

 • IKT arbeid på mellomtrinnet
 • Det er innført digital skolehverdag for alle elever på 5 – 7 trinn
 • Gode resultat på nasjonale prøver 5 trinn
 • Gode resultat på elevundersøkelsen 5 – 7 trinn
 • Gode resultat på medarbeiderundersøkelsen

Satsingsområder

 • Digital satsing med elevpecer fra 3 – 7 trinn
 • Digitalt læringsstøttene materiell 1 – 7 trinn
 • Bruk av IPAD eller nettbrett 1 – 2 trinn

Utfordringer

 • Plassmangel og dårlige arbeidsareal
 • Tungvint og ressurskrevende bygningsmasse
Kvalitet
Målbeskrivelse Mål Resultat

Trivsel blant elevene

4,0 4,7

Resultater fra nasjonale prøver - lesing

50 52

Resultater fra nasjonale prøver - engelsk

50 52

Resultater fra nasjonale prøver - regning

50 57

Kartleggingsprøver fra utdanningsdirektoratet – leseferdighet 2. – 3. trinn

90% av elevene over 70%

Vi må i 2017 ha fokus på å organisere skolens spesialpedagogiske tilrettelegging.

Vi ansetter en spes.ped. koordinator i 50 % stilling.

Videre vil vi styrke begynneropplæringen i norsk for å nå et mål om at alle elver skal kunne å lese i løpet av 1. trinn, og styrke kvalitet/ funksjonaliteten i lesingen til elevene på 2 og 3 trinn

Nærvær/trivsel
Målbeskrivelse Mål Resultat

Sykefravær

6,5 11,4

Medarbeiderundersøkelse

4,5 5,4

Langtidssykefraværet er på 6%, og korttidssykefraværet er på 5,4%

Kostnadskontroll
Ramme Budsjett Regnskap

Ramme

21 872 21 879

Ingen avvik