Fræna ungdomsskole

Fakta om enheten - Fræna ungdomsskole

Fræna ungdomsskole har 237 elever fordelt på 9 klasser og 3 trinn. Vi har 37 ansatte, og av disse er det 1 kontormedarbeider, 5 assistenter og 31 lærere. Alle klassene har to kontaktlærere. Dette er et av satsingsområdene våre, og det er enighet om å bruke tidsressurspotten på 2 årsrammetimer pr. elev til å styrke kontaktlærerfunksjonen. Vi har 31 elever i to av klassene på 9.trinnet og 30 elever i den tredje klassen. Høsten 2016 økte elevtallet ytterligere og 8.trinnet har et snitt på 27 – 28 elever.

Visste du forresten at Fræna ungdomsskole fyller 50 år i 2019?

Leverte tjenester

Skolen gir opplæring i tråd med Opplæringslova og dens forskrifter. Vi har et eget ressursteam på skolen, og samarbeider godt med PPT, BUP, barnevern og andre samarbeidspartnere om et best mulig tilbud til alle våre elever.

På Fræna ungdomsskole er vi opptatt av trivsel for alle og økt læringsutbytte for elevene våre. Elevråd, administrasjon og lærere jobber kontinuerlig med dette for å opprettholde og forbedre resultatene. FAU og SMU er også involverte i arbeidet mot mobbing. I samarbeid med skolen, arrangerer de for tredje år på rad en TRIVSELSKVELD for alle elever, foresatte og ansatte.

Vi er også veldig stolte over å ha en flott kantine med salg av frokost og varm lunsj hver eneste dag.

Skolen har ikke skolebibliotek, men benytter Folkebiblioteket da dette er i nabobygget og både elever og lærere foretrekker å bruke denne muligheten. Vi har et fast opplegg i de oppsatte timene der elevene får presentert nyere ungdomslitteratur, og der lærere og elever kan be om hjelp til aktuell litteratur i forbindelse med faglige opplegg. I tillegg kan de bruke Folkebiblioteket utenom disse timene etter avtale.

Viktige hendelser i 2016

Den nasjonale satsinga «Ungdomstrinn i utvikling» ble avslutta før jul. Fræna ungdomsskole har hatt LESING I ALLE FAG som satsingsområde denne perioden. Dette har vært en skolebasert kompetanseutvikling, og de metodene vi har benyttet i dette arbeidet danner grunnlaget for videre utviklingsarbeid. Fræna ungdomsskole har jobbet mye med aksjonslæring og arbeid etter IGP/ITP-metoden.

Vi har også godt samarbeid med Fræna VGS, og flere av våre elever hospiterer fast på byggfag. Skolen har også BÅTGRUPPER og TRIVSELSGRUPPER, som er alternative fagtilbud til de elevene som i perioder har behov for det.

Skolen har siden mai 2014 gjennomgått en omfattende renovering utvendig og innvendig. Arbeidet pågår fortsatt og betyr svært mye for læringsmiljøet og trivselen på skolen. Det er også vedtatt en skolepolitisk plan for FRÆNASKOLEN, noe som er med og viser hvilken retning skolene i Fræna skal gå i årene framover.

Det ble også bevilget penger til å dele 9.trinnet i basisfaga skoleåret 2016/2017

Forbedringer gjennomført i 2016

Skolen har en god utvikling når det gjelder trivsel og resultat på Nasjonale prøver. Vi har også etablert skolebasert kompetanseutvikling som en metode å drive utviklingsarbeid på.

Utfordringer

Vi har store klasser, og må dele de fleste klassene i basisfaga og i flere andre fag for å ha en forsvarlig opplæring. Dette fører til at vi må ha flere ansatte og derav økte lønnsutgifter. Budsjettet til skolen dekker kun lønnsutgifter, og vi er helt avhengig av inntekter for å dekke opp andre budsjettposter. Dette er svært utfordrende og gir lite rom for investeringer.

Kvalitet
Målbeskrivelse Mål Resultat

Trivsel

4,0 4,5

Resultater fra nasjonale prøver innen lesing og regning (9.trinn)

50 52

Karakterresultat målt i grunnskolepoeng

40 38,4
Nærvær/trivsel
Målbeskrivelse Mål Resultat

Sykefravær

6,5 5,2

Medarbeiderundersøkelse

4,5
Kostnadskontroll
Ramme Budsjett Regnskap

Kostnad

21 207 22 303

Avvik fra budsjett: Vi har et avvik på 1 096 mill for 2016.

Årsak til avvik:

Det ble budsjettert med for høye inntekter for 2016. Hele budsjettet går til lønnsutgifter, og vi fikk ikke inn de inntektene som var lagt inn. Inntektsbudsjettet viste seg å være urealistisk, og dette har vært rapportert gjennom store deler av året.

Tiltak for å holde ramme:

Vi har utsatt budsjetterte innkjøp av læremidler og vi har tatt ned lønnskostnadene der det har vært mulig (vikartimer)