Bud barne- og ungdomsskule

Fakta om enheten - Bud barne- og ungdomsskule

Antal elevar 180, 89 jenter og 90 gutar

Antal tilsette 30, 20 lærarar, 1 bibliotekar, 8 assistentar, 1 i merkantil funksjon

SFO hadde 42 elevar ved skulestart hausten 2016

Bilde: enhetsleder og rektor Elisabeth Langeland

Viktige hendingar og politiske vedtak i 2016

Renovering av skulekjøkken, sløydsal og utvendig murvegg

Forbetringar gjennomført i 2016

  • Innføring av MOT
  • Transponder SMS-system
  • It’s Learning som LMS

Bygningsmessige forbetringar

  • Full renovering av skulekjøkkenet
  • Full renovering av sløydsalen
  • Renovering av utvendig fasade hovedbygning (murvegg)
  • Solskjerming av sløydsal, personalrom og gymsal

Utfordringar

For lite plass til lagring av utstyr i gymsalen. Lagring av utstyr i same lokalet som rømmingsvegen går gjennom, fører til mykje ekstra ryddearbeid for lærarane. For å sikre ei god løysing, vil det vere naudsynt å auke lagerkapasiteten i gymsalen.

Kvalitet
Målbeskrivelse Mål Resultat

Trivsel blant elevane

4 4,2

Nasjonale prøver - lesing

50 50

Nasjonale prøver - engelsk

50 50

Nasjonale prøver - rekning

50 54

Grunnskolepoeng

40 41,4

Kartleggingsprøver - leseferdighet 2 og 3 trinn

90% 2.trinn: 67% og 3. trinn:85%
Nærvær/trivsel
Målbeskrivelse Mål Resultat

Sykefravær

6,5 2,5

Medarbeiderundersøkelse

4,5
Kostnadskontroll
Ramme Budsjett Regnskap

Kostnad

16 054 15 979

Avvik : Mindreforbruk på kr. 75 000,-

Årsak til avvik:

  • Lågare driftsutgifter innanfor nokre av områda enn forventa
  • Lågt sjukefråver

Tiltak for å halde ramme:

Fokus på å halde driftsutgifter nede