Aureosen og Jendem skoler

Fakta om enheten - Aureosen og Jendem skoler

Aureosen skole har for tida 137 elever fordelt på 61 elever på Jendem (1.-3.tr) og 76 på Aureosen der 4.-7.tr er. Enheten har 22 ansatte fordelt på to bygg. Skolen har 1,4 stillinger i administrasjonen, rektor 90% og inspektør 50%. Rektor underviser 2 t/u, og har kontordager både på Jendem og Aureosen.

Bildet: Rektor Åse Turid Gjøen

Viktige hendelser i 2016

Aureosen skole feiret 50 års jubileum i september i år. Dette ble markert med en åpen skole, utstillinger, bilder, taler og underholdning. Og selvfølgelig kake. Oddvar Valle levendegjorde skolehistoria i fortelling og bilde. Vi har fått mange positive tilbakemeldinger om at dette var et vellykket arrangement.

Aureosen skole står i startgropen til å bli med på Utdanningsdirektoratet sitt satsingsområde» Inkluderende barnehage og skolemiljø. Vi får delta på felles samlinger, utviklingsarbeid skal skje på egen arbeidsplass, samt at vi skal delta i lærende nettverk. To andre skoler, samt de kommunale barnehagene er med på denne satsingen.

Skolen leverte et økonomisk resultat som viste et underskudd på 55 000 kr. Totalt var budsjettet på 12.902.000

Prosessen med å bygge ny skole er i gang og vi ser frem til å få mer plass på skolen. Skolen har vært overfylt i flere år, og det har vært utfordringer med antall klasserom, plass i garderobe, utfordrende adkomstforhold og parkeringsmuligheter. Dette håper vi vil komme på plass når den nye skolen kommer.

Utfordringer

Resultatet på de nasjonale prøvene ligger noe under det som er ønsket for Fræna kommune. Det positive er at det er fremgang i både lesing og engelsk, mens det i regning var det noe tilbakegang. Vi arbeider kontinuerlig for å styrke elevenes læring i disse fagene.

Når det gjelder elevundersøkelsen viser resultatet noe tilbakegang fra årene før. Aureosen skole har tidligere skåret lavt på andel elever som er blitt mobbet. Vi har hatt flere år med nullregistreringer. Dette har nå endret seg, og det er nå registrert høyeste antall på mange år. Skolen har en handlingsplan mot mobbing, og lærerne er dyktige til å ta hånd om episoder som oppstår. Også trivselmålingen har tilbakegang. Det vil bli gjennomført oppfølgingsundersøkelser som skal prøve å fange opp årsaken til at det har endret seg så vidt mye i negativ retning. Nødvendige tiltak må settes i verk for å snu tendensen.

En utfordring som vi tror bare blir større og større, er å skaffe kvalifiserte søkere til utlyste stillinger. Vi har sett dette en stund nå, og er spente på hvordan årets respons vil bli.

Kvalitet
Målbeskrivelse Mål Resultat

Gjennomsnittlig grunnskolepoeng

50

Oppnådd resultat på nasjonale prøver - lesing

50 47

Oppnådd resultat på nasjonale prøver - engelsk

50 46

Oppnådd resultat på nasjonale prøver - regning

50 45

Andelen elever som opplever mobbing

0% 9,5%

Oppnå godt resultat på elevundersøkelsen 2016

4,5 4,0

PC –dekning barneskole (innen 2020)

1:2 1:3 og 1:2

Både elevundersøkelsen og nasjonale prøver viste noe lavere resultat enn årene før. Andelen elever som opplever mobbing har mer eller mindre økt fra 0-9,5%

Nærvær/trivsel
Målbeskrivelse Mål Resultat

Sykefravær

6,5 Skole: 8,4,% SFO: 10%

Medarbeiderundersøkelse

4,5
Kostnadskontroll
Ramme Budsjett Regnskap

Ramme

12 902 12 957

Avvik fra budsjett: 55 000 i overforbruk.

Årsak til avvik: Mindre inntekt på SFO en budsjettert,samt merutgifter lønn