Forvaltningskontoret

Fakta om enheten - forvaltningskontoret

Forvaltningskontoret er kontaktpunktet ovenfor helseforetak, og er kommunens overordnende koordinerende enhet.

Enheten består av leder og tre 100% rådgiver/saksbehandlere med helse- og sosialfaglig bakgrunn samt en 100% stillling som saksbehandler/merkantil funksjon. Vi jobber daglig for at de som har rett til nødvendig hjelp fra kommunen, skal få ett faglig forsvarlig tjenestetilbud. Kommunen legger vekt på at våre innbyggere får koordinerte og helhetlige tjenester på rett nivå til rett tid på rett sted. Brukermedvirkning, tverrfaglig samarbeid og utvikling står sentralt i dette arbeidet. Forvaltningskontoret nytter eget kartleggingsverktøy som hjelpemiddel og som beskriver bistandsbehovet til personer som søker om eller mottar pleie- og omsorgstjenester. Kartleggingen skjer i IPLOS (Individbasert Pleie og Omsorg statistikk).

Vi jobber mye med å forbedre e-kommunikasjonen med våre samarbeidspartnere for å få nok opplysninger, gi gode forsvarlige tjenester og fatte velbegrunnede og korrekte vedtak.

Saksbehandlere/rådgivere drar på hjemmebesøk, deltar i tverrfaglig møte i overgangen mellom de ulike tjenestenivåene. Dette skal medvirke til å sikre helhetlige pasientforløp og beslutninger om hvilke tjenester bruker/pasient skal ha utfra kommunens tjenestetilbud.

Bildet over: Enhetsleder Karin Iversen, bildet under: Gjermund Moe, Karin Iversen, Oddny Myrseth, Solvor Krogsetæther og Ninni May Tornes

Viktige hendelser i 2016

Vi har løpet av høsten 2016 arbeidet med utforming av Fræna kommune sin lokale forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, vurderingsmomenter, vurderingslister mm.

Forvaltningskontoret for helse- og omsorgstjenester ble skilt ut fra rådmannens stab, og er nå egen enhet med egen enhetsleder.

Leder for forvaltningskontoret har vært representert og deltatt i Helseplattformen sine workshops (Helse Midt–Norges prosjekt der en skal utforme kravene til det nye pasientjournalsystemet). For første gang skal der etableres en ny felles løsning for kommune- og spesialisthelsetjeneste, fastleger og avtalespesialister. Helseplattformen skal anskaffe og innføre ny, felles pasientjournal (PAS/EPJ) for hele helsetjenesten i Midt-Norge.

Jan Morten Dale har permisjon og er frikjøpt fra Fræna kommune til Helse-Midt RHF i forbindelse med Helseplattformen som er pilot for det nasjonale arbeidet «en innbygger, en journal»

Leverte tjenester

Kommunebarometeret viser at Fræna er god på samhandling, og er blant de aller flinkeste kommunene til å ta imot utskrivningsklare pasienter fra sjukehus når de er ferdigbehandlet.

Det går fram av kommunebarometeret at kommunen har mer hjemmebasert eldreomsorg enn normalkommunen, og er blant de beste i landet på å gi døgnopphold i institusjon i form korttidsplass.

IPLOS – data som er innsendt for perioden 1.1.16- 31.12.16 er vist i egen tabell, se nedenfor.

Tall per 31.12.2016

Antall brukere av ulike helse- og omsorgstjenester

Antall brukere av ulike helse- og omsorgstjenester
Tjeneste År 2015 År 2016 Endring siste år Endring prosent
Matombringing 93 90 -3 -3,2
Trygghetsalarm 119 131 12 10,1
Avlastning- utenfor institusjon 20 18 -2 -10
Støttekontakt 57 62 5 8,8
Brukerstyrt personlig assistent 7 7 0 0,0
Bare helsetjenester i hjemmet 196 236 40 20,4
Bare praktisk bistand 76 63 -13 -17,1
Både helsetjenester og praktisk bistand 115 128 11 9,4
Tjenestemottaker i omsorgsbolig eller annen bolig 101 103 2 2,0
Tjenestemottakere i heldøgns-bemannet omsorgsbolig eller annen bolig 46 49 3 6,5
Opphold i institusjon 72 73 1 1,4
Dagopphold i institusjon 0 1 1
Dagaktivitetstilbud 115 133 18 15,7

Planarbeid i 2016

Rådgivere/saksbehandlere ved forvaltningskontoret har deltatt i ulike arbeidsgrupper og kommunens prosjekt/planarbeid:

  • PROF-planens handlingsdel 2014 - 2020
  • Ruspolitisk handlingsplan for Fræna kommune 2016 – 2020
  • Hverdagsrehabilitering
  • Boligsosial handlingsplan
  • Forvaltningskontoret bidrar inn i arbeidsgruppen om framtidig organisering av PROF-tjenestene

Utfordringer

Vi opplever en generelt økende forventning om at kommunen skal løse og ta ansvar for stadig nye oppgaver.

Samfunnet har plikt til å yte omsorg overfor innbyggere som trenger det, og innbyggerne har på samme måte lovfestede rettigheter til å motta offentlige tjenester. Disse rettighetene og pliktene om kommunale tjenester er hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og lov om bruker og pasientrettigheter.

Vi opplever ett økende behov for hjelp fra kommunen til barn/unge.

Helhetlige gode pasientforløp til sjuke pasienter vil utfordre oss, og krever at både pasient/brukere og pårørende samt spesialisthelsetjenesten og kommunen samarbeider på tvers av de ulike tjenestenivåene.

Vi ser ett økende behov for samlokalisering og sentralisering av boliger med heldøgns helse- og omsorgstjenester. Demografiske endringer og fremtidens behov for arbeidskraft og faglig forsvarlig tjenestetilbud fra kommunen, vil kreve løsninger som er bærekraftig i ett lengre fremtidsperspektiv.

Kvalitet
Målbeskrivelse Mål Resultat

Holde frister i forhold til saksbehandlingstid

God Bra

Holde god kvalitet på saksbehandling

God God

Ta imot alle utskrivningsklare pasienter

God God

God samhandling med samarbeidspartner

God Bra
Nærvær/trivsel
Målbeskrivelse Mål Resultat

Sykefravær

6,5 6,2

Medarbeiderundersøkelse

4,5

Medarbeiderundersøkelsen blir ikke rapportert her da våre resultat for 2016 inngår i rådmannens stab.

Sykefravær skyldes i hovedsak langtidsfravær.

Forvaltningskontoret har utarbeidet HMS-plan, og har hatt oppfølging i forhold til inneklima og ergonomisk arbeidsplassvurdering.

Kostnadskontroll
Ramme Budsjett Regnskap

Ramme

12 537 12 254

Avvik fra budsjett: Mindreforbruk 283 000

Årsak til avvik: Større inntekter enn forventet.

Ansvar 1450- interkommunalt dagsenter: mindreforbruk

Ansvar 1455- Interkom.psyk : Avvik i regnskap skyldes at ’’Rus-midler’’ kr 800 000, ikke ble overført fra NAV og tilført rammen. Ikke ett reelt merforbruk.

Ansvar 1470 – Torabu. Merforbruk 14 000

Tiltak for å holde ramme: Ikke behov for spesielle tiltak