Barnehage

Fakta om enheten - barnehage

Det er er totalt 542 barn i barnehager i Fræna, derav 165 i de kommunale barnehagene

Årsverk i private barnehager er 95 og 47 i de kommunale barnehagene. Av disse stillingene er 11 stillinger knyttet opp mot barn med særskilte behov

Fræna kommune samlet har et snitt på 6,1 barn pr. voksen

Kostnader pr. heltidsplass:
 • barn under 3 år: kr 181 757,-
 • barn over 3 år: kr kr 86 683,-
Nasjonale satser for 2016 er følgende: kr 196 200,- for barn under 3 år – kr 94 700,- for barn over 3 år.

Bildet: Enhetsleder Elisabeth Kristiansen

Viktige hendelser i 2016

 • Oppstart av ny Montessori barnehage ved Skaret i oktober 2016 – 15 barn hovedsakelig fra Molde kommune
 • Tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet høsten – sluttmøte gjennomført 20.12.16. Rapport foreligger ikke enda
 • Det er vedtatt oppstart av utarbeidelse av strategisk barnehageplan

Leverte tjenester

 • Fræna kommune har full barnehagedekning (totalt sett)
 • Kommunen bidrar med 412 timer pr. uke til assistenter knyttet opp til barn med sakkyndige vurderinger utarbeidet av PPT. Dette gjelder både kommunale og private barnehager
 • 3 spesialpedagoger har dekket opp et behov på 86 timer pr. uke med spesialpedagogisk hjelp ut mot barnehagene. Hjelpen er organisert i grupper i barnehagene for at flest mulig barn skal få tilgang til denne ressursen.

Forbedringer i 2016

Det ble installert nytt ventilasjonsanlegg ved Bud barnehage

Utfordringer

Tilstrekkelig antall barnehageplasser i den enkelte skolekrets, er en utfordring. Dette gjelder spesielt for Hustad og Bud i 2016

Kvalitet
Målbeskrivelse Mål Resultat

Etablere barnehageplasser i alle oppvekstkretser


100% 75%

Kommunebarometer

Plass 300 423 (2015)

Antall kartleggingsverktøy for å synliggjøre målbare resultater i barnehagesektoren

3 3

Kompetanseutviklingsplaner

1 1

Kommentar:

Når det gjelder etablerte barnehageplasser har vi tatt utgangspunkt i hovedopptak 2016. De resterende 25% fikk plass ved andre barnehager i kommunen

De tre etablerte kartleggingsverktøy er:

 1. Ståstedsanalyse
 2. Brukerundersøkelse
 3. Reflex egenvurdering - tilgjengelig på tre nivå: barnehagemyndighet, barnehageeier og styrer
Nærvær/trivsel
Målbeskrivelse Mål Resultat

Sykefravær

6,5 10,9

Medarbeiderundersøkelsen

4,5 4,6

Kommentar:

Tiltak i forhold til sykefravær igangsatt i samarbeid med personalavdelingen

Kostnadskontroll
Ramme Budsjett Regnskap

Totale kostnader hittil i år (mill kr)

72 656 72778

Avvik fra budsjett: -122

Kommentar:

Årsak til avvik:

 • Det er et meget lite avvik i positiv retning
 • Kontroll på kostnader til private barnehager
 • Kommunale barnehager driver i balanse
 • Økte kostnader på grunn av ny barnehage på Skaret

Tiltak for å holde rammen:

 • God økonomistyring i kommunale barnehager
 • God kontroll i beregning av tilskudd til private barnehager