Administrasjon

Fakta om enheten - administrasjon

IT: 4 ansatte (inkl. en lærling)
Skatt (inntektsskatt, arbeidsgiveravgift og eiendomsskatt): 2 ansatte (felles for Eide og Fræna)
Økonomi: 1 ansatt (regnskapsavdelingen sitter på Eide)
PCer: 900 Servere: 70
Antall eiendommer med eiendomsskatt: 4 300

Fun fact: Eiendomsskattesedlene for 2017 blir sendt ut i «Svar – Ut» - elektronisk utsending. Dette gjør at kommunen sparer 140 til 150 tusen kroner i porto og håndtering.

Bildet: Økonomisjef og enhetsleder Ole Rødal.

Viktige hendelser og politiske vedtak i 2016

Regjeringen fremmet forslag om statlig skatteinnfordring. Fræna kommune gikk imot en slik endring i sitt høringssvar. Skatteinnfordringen er fortsatt kommunal. Kraftig økning i antallet PCer på oppvekstområdet.

Bildet over: administrasjonsenheten med (fra venstre) IT-sjef Eystein Hjemaas Skjærpe, Kim Ashee Silnes, Kari-Anne S. Lyngstad, IT-lærling Even Bjerksetmyr, skatteoppkrever Eva Gule Male, Torleif Halås, enhetsleder Ole Rødal (foran)

Leverte tjenester

  • Skatteinnfordring for Eide og Fræna kommuner samt informasjon og service til innbyggerne. Samla restanser i Fræna kommune er redusert med kr 3 652 445 fra 2015 til 2016. Effektiviteten på innfordringer er enten tett opp til Skatt Midt-Norge sine krav eller over.
  • Kontroll hos næringsdrivende (skatt) – 16 kontroller er gjennomført i 2016
  • Utskriving av eiendomsskatt for Fræna kommune
  • IKT drift, strategi og utvikling herunder support og innkjøp
  • Økonomi: Budsjett, rapportering og økonomistyring
  • Saksbehandling på våre felt: politiske saker, klagebehandling, fusjon kommunale aksjeselskap mv.

Planprosesser

Avdelingen har levert økonomiplan for 2017 – 2020.

Arbeidet med å samordne fremtidig økonomistyring og IKT drift i ny kommune fra 1.1.2020 er startet opp. Utredning av tilknytning IKT samarbeid blir fullført i 2017.

Forbedringer gjennomført i 2016

Tredje året med Visma Enterprise økonomistyringssystem. Nye moduler tatt i bruk og økt kunnskap om systemet. eBilag og eOrdre er innført.

Forbedret bruk av innkjøpsmodulen i Visma.

Utfordringer

Økt kunnskap om IKT og økt bruk av IKT i kommunen. Kompetansenivået hos brukerne må heves for å møte fremtidens krav. Økt digitalisering og nye bruksområder på teknologi på tvers av fagområder (Velferdsteknologi), uten at IKT avdelingen blir styrket, må medføre en vesentlig omstrukturering, for å møte de nye kravene brukerne og ledelsen stiller til enheten. Disse kravene krever en annen ledelsesforankring enn før.

God økonomistyring, periodiserte budsjett, herunder forståelse og økt bruk av våre systemer.

Kvalitet
Målbeskrivelse Mål Resultat
Kvalitet

Arkivering og skanning av dokumentasjon, taksering av eiendomsskatt

Ferdig i 2017 Er i rute, 50% utført

Bedre og enklere samhandling i organisasjonen

Økt bruk videokonferanse To møterom på rådhuset har utstyr + alle med PC

Redusere utgifter ved bedre bruk av IKT systemer

redusere Opplæring fullført

Økt digitalisering og selvbetjening

Økt effektivitet 270 PCer innkjøpt til skoler. Økt digitalisering av helsetjenester, eLæring, årsrapport
Nærvær/trivsel
Målbeskrivelse Mål Resultat

Sykefravær

3 3,14

Medarbeiderundersøkelse

4,5 5,4

Statliggjøring av skatteinnkreving blir ikke innført. Erfaringer fra Danmark tyder på at det var fornuftig.

Enheten gjennomførte flere sosial tiltak på fritiden: Middag i Molde og flere StikkUT-turer.

Sammenslåing med Eide fra 1.1.2020 blir en positiv utfordring for enheten.

Kostnadskontroll
Ramme Budsjett Regnskap

Ramme

16 250 16 116

Avvik fra budsjettet: avviket var lite

Årsak til avvik:

Også i 2016 er det gjort tapsføringer for å rydde i balansen (gamle poster).

Det har vært stor prisstigning og negativt utslag på valuta på innkjøp lisenser. Innsparing på andre poster gjør at vi kommer i balanse og får et lite mindreforbruk på 134 tusen kroner.


Tiltak for å holde ramme:

Har sagt opp noen avtaler og redusert utgifter på andre kontrakter. Dette oppveier langt på vei andre poster som øker.


Tall i hele millioner

Total skatteinngang for 2014 - 2016 Fræna kommune

Total skatteinngang for 2014 - 2016 Fræna kommune
År Kommunen Staten Fylkes- kommunen Folketrygda medlemsavgift Folketrygda arbeidsgiveravgift Sum
2014 202 298 45 214 154 913
2015 212 314 47 230 160 963
2016 222 304 48 233 162 969
Denne tabellen viser skatteinngangen i Fræna kommune for 2014 - 2016. Kommunens andel er det beløpet som blir overført kommunen hvert år og inntektsført i driftsregnskapet.