Regnskapsprinsipper og regnskapsresultat

Regnskapsprinsipper

Fræna kommune fører sitt regnskap etter de kommunale regnskapsprinsipper som er nedfelt i kommunelovens § 48 og regnskapsforskriftens § 7. Anordningsprinsippet gjelder i kommunal sektor, og betyr at all tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet, skal fremgå av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Driftsregnskapet viser driftsutgifter og driftsinntekter i kommunen og regnskapsresultatet for kommunen. Investeringsregnskapet viser kommunens utgifter i forbindelse med investeringer, utlån med videre, samt hvordan disse er finansiert.

Kommunens driftsregnskap viser årlige avskrivninger som er årlige kostnader som følge av forbruk av aktiverte driftsmidler. Avskrivningene påvirker kommunens brutto driftsresultat, men blir nullet slik at netto driftsresultat er upåvirket av denne kostnaden. Netto driftsresultat i kommunen er derimot belastet med årets avdrag på lån som er utgiften relatert til forbruk av aktiverte driftsmidler som skal påvirke kommunens driftsresultat etter gjeldende regnskapsregler. Årsaken til at avskrivningene blir vist i regnskapet, er blant annet at beslutningstakere og regnskapsbrukere skal se denne kostnaden presentert i regnskapet, og kunne vurdere denne i forhold til kommunens driftsresultat og avdragsutgifter.

Videre er regnskapet ført etter bruttoprinsippet. Det betyr at det ikke er gjort fradrag i inntekter for tilhørende utgifter og/eller fradrag i utgifter for tilhørende inntekter. Dette betyr at aktiviteten i kommunen kommer frem med riktig beløp.

I balanseregnskapet er anleggsmidler definert som eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for kommunen. Andre eiendeler er omløpsmidler. Anleggsmidler som har en begrenset levetid, blir avskrevet hvert år. I kommunal sektor blir lineære avskrivninger brukt. Denne metoden innebærer at avskrivningsgrunnlaget blir fordelt likt over avskrivningstiden. De årlige avskrivninger blir dermed like store for det enkelte driftsmiddel. Avskrivningene starter året etter at anleggsmiddelet er tatt i bruk.

Regnskapsresultatet

Fræna kommunes regnskap for 2016 viser et regnskapsmessig overskudd på 16,3 mill. kroner. Se tabellene foran. Dette resultatet fremkommer etter at det er avsatt 29.1 mill. kroner til disposisjonsfond. Av dette gjelder 15,4 mill. kroner fjorårets overskudd og 13,7 mill. kroner som følge av årets budsjett. I tillegg er det overført 4,2 mill. kroner til investeringsregnskapet. Netto driftsresultat ble på 33,5 mill. kroner i 2016, noe som er en forbedring på 1,1 mill. kroner fra 2015. I prosent utgjør netto driftsresultat 4,29 % av driftsinntektene i 2016 mot 4,35 % i 2015.

Kommunestyrets målsetting for 2016 var et netto driftsresultat på 3 %. Oppnådd resultat er altså 1,3 % bedre enn målsettingen. I kroner utgjør forbedringen om lag 10 mill. kroner.

De viktigste grunnene til det gode resultatet er økt skatteutjevning, lavere pensjons- og renteutgifter enn budsjettert og mindreforbruk på enhetene.

Skatteutjevningen er 8 mill. kroner høyere enn forventet som følge av god skatteinngang i Norge. Når en ser Fræna kommune isolert, er skatteinngangen lavere enn forventet.

Budsjettering av pensjonsutgiftene er betydelig bedre enn i 2015, men også her er det en merinntekt på 3 mill. kroner i 2016. Avviket i fjor var på 8,4 mill. kroner

Lavt rentenivå og det faktum at Fræna kommune har refinansiert flere av sine lån i 2016, har gitt utslag i lavere renteutgifter. Beløpet utgjør 3,5 mill. kroner.

Enhetene (institusjoner, hjemmebaserte tjenester, skoler, barnehage, administrasjon m.m.) i kommunen har i 2016 samlet hatt en besparelse på 1,4 mill. kroner. Dette er omtrent på samme nivå som i 2015. Stabil og god drift innenfor kommunens tjenesteområder har medført at disse leverte resultat i samsvar med prognosene.

I tillegg har nærvær blant de ansatte i Fræna kommune, bidratt positivt til regnskapsresultatet. Sykefraværet i Fræna kommune i 2016 var på 7,8 %.

Per 31.08.16 ble det rapportert med et forventet merforbruk på enhetene på 3,2 mill. kroner. Pr. 31.10.16 var dette beløpet økt til 4 mill. kroner. Det endelige resultatet for enhetene ble på 1,4 mill. i mindreforbruk. Det ble altså et betydelig bedre resultat for enhetene enn det som var forventet tidlig på høsten, og situasjonen ble forbedret gradvis mot slutten av året.

Eiendomsskatten utgjør en betydelig inntektskilde for kommunen, og ga i 2016 54,0 mill. kroner i brutto inntekter, dette er en reduksjon på 0,9 mill. kroner fra 2015. Årsaken til lavere inntekter er hovedsakelig et resultat av klagebehandling i 2016. I 2017 vil flere store klagesaker ventelig bli avgjort. Dette vil også kunne medføre en viss reduksjon i eiendomsskatten for de neste årene. Tabellen nedenfor viser regnskapstall for 2016 og 2015.

Tall i hele tusen.

Eiendomsskatt 2016

Finansinntektene fikk en merinntekt på 1,2 mill. kroner i 2016. I hovedsak skyldes det mer renteinntekter enn forutsatt. Dette skyldes bedre likviditet gjennom året enn forventet.

Konklusjonen på årets regnskap må bli at det er gledelig at kommuneregnskapet for andre år på rad kommer ut med et meget godt resultat. Økonomistyring har fått stort fokus også de siste årene og det er helt nødvendig å holde oppe dette kravet og fokuset i 2017 og fremover. Kommunen må investere betydelige beløp i utviklingen av kommunen i årene fremover. Dette vil gi høyere kapitalutgifter over tid. Samlet betyr dette at driftsnivået må ned for å skape balanse i økonomien til kommunen. Fræna kommune har i 2016 klart å beholde det handlingsrommet som oppstod i 2015. Kommunestyrets målsetting om 3 % netto driftsresultat av sum driftsinntekter er nådd med god margin.