Regnskapsoversikter

Alle tall i hele tusen

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift
Note Regnskap 2016 Revidert budsjett Oppr. Budsjett Regnskap 2015
Driftsinntekter
Brukerbetalinger 26 414 26 048 26 048 25 850
Andre salgs- og leieinntekter 67 074 70 070 72 230 67 439
Overføringer med krav til motytelse 58 146 31 113 29 737 56 091
Rammetilskudd 295 594 283 384 281 259 284 274
Andre statlige overføringer 55 768 45 268 40 564 42 731
Andre overføringer 2 293 0 0 1 270
Skatt på inntekt og formue 222 394 224 640 227 000 211 898
Eiendomsskatt 54 037 53 650 53 100 54 979
Andre direkte og indirekte skatter 0 0 0 0
Sum driftsinntekter 781 720 734 173 729 939 744 532
Driftsutgifter
Lønnsutgifter 9 372 375 357 847 355 118 356 266
Sosiale utgifter 4, 5 99 095 105 766 108 608 94 518
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 98 131 99 076 97 836 85 219
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 114 191 104 647 105 980 109 423
Overføringer 38 873 20 896 20 896 34 899
Avskrivninger 13 26 770 26 770 0 24 876
Fordelte utgifter -4 403 -5 313 -6 213 -817
Sum driftsutgifter 745 034 709 689 682 225 704 386
Brutto driftsresultat 36 686 24 484 47 714 40 146
Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte 2 401 1 000 1 400 2 226
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 2 2 812 3 000 5 000 3 231
Mottatte avdrag på utlån 22 0 0 22
Sum eksterne finansinntekter 5 235 4 000 6 400 5 478
Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger 12 908 17 452 18 452 15 641
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0
Avdrag på lån 7 22 211 21 000 21 000 22 458
Utlån 33 40 40 0
Sum eksterne finansutgifter 35 152 38 492 39 492 38 099
Resultat eksterne finanstransaksjoner -29 917 -34 492 -33 092 -32 621
Motpost avskrivninger 26 770 26 770 0 24 876
Netto driftsresultat 33 540 16 762 14 622 32 402
Interne finanstransaksjoner
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 10 15 442 15 442 0 0
Bruk av disposisjonsfond 8 200 200 0 0
Bruk av bundne fond 8 7 013 0 0 4 144
Sum bruk av avsetninger 22 655 15 642 0 4 144
Overført til investeringsregnskapet 4 200 2 500 2 500 144
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 10 0 0 6 600 11 214
Avsatt til disposisjonsfond 8 29 054 29 054 4 672 7 140
Avsatt til bundne fond 8, 14 6 646 850 850 2 606
Sum avsetninger 39 900 32 404 14 622 21 104
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 16 295 0 0 15 442
Alle tall i hele tusen.

Regnskapsskjema 1A - Drift

Regnskapsskjema 1A - Drift
Regnskap 2016 Rev. budsjett 2016 Oppr. Budsjett 2016 Regnskap 2015
Frie disponible inntekter
Skatt på inntekt og formue 222 394 224 640 227 000 211 898
Ordinært rammetilskudd 295 594 283 384 281 259 284 274
Skatt på eiendom 54 037 53 650 53 100 54 979
Andre direkte eller indirekte skatter - - - -
Andre generelle statstilskudd 55 768 45 268 40 564 42 731
Sum frie disponible inntekter 627 793 606 942 601 923 593 883
Finansinntekter og finansutgifter
Renteinntekter og utbytte 2 401 1 000 1 400 2 226
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 2 812 3 000 5 000 3 231
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 12 908 17 452 18 452 15 641
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) - - - -
Avdrag på lån 22 211 21 000 21 000 22 458
Netto finansinntekter/utgifter -29 906 -34 452 -33 052 -32 643
Avsetninger og bruk av avsetninger
Til dekning av tidligere regnskapsmessig merforbruk - - 6 600 11 214
Til ubundne avsetninger 29 054 29 054 4 672 7 140
Til bundne avsetninger 6 646 850 850 2 606
Bruk av tidligere regnskapsmessig mindreforbruk 15 442 15 442 - -
Bruk av ubundne avsetninger 200 200 - -
Bruk av bundne avsetninger 7 013 - - 4 144
Netto avsetninger -13 045 -14 262 -5 522 -5 602
Overført til investeringsregnskapet 4 200 2 500 2 500 144
Til fordeling drift 580 642 555 728 554 249 544 280
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 564 347 555 728 554 249 528 838
Regnskapsmessig over-/ underskudd(merforbruk/mindreforbruk) -16 295 - - -15 442
Økonomisk oversikt over kommunens samlede drift fordelt på inntekter og utgifter.
Alle tall i hele tusen.

Regnskapsskjema 1 B

Regnskapsskjema 1 B
Regnskap 2016 Rev. budsjett 2016 Oppr. Budsjett 2016 Regnskap 2015
100 - Rådmannen 22 667 17 467 17 267 16 430
110 - Administrasjonen 17 366 16 250 16 250 16 315
120 - Personal- og organisasjon 7 227 7 101 7 101 7 589
130 - Skolefaglig Område 20 119 20 056 21 879 21 085
140 - Forvaltningskontoret 12 854 12 537 14 537 11 611
150 - Sørviskontor 8 372 7 828 7 383 7 328
200 - Haukås skole 21 671 21 870 20 405 20 080
215 - Sylte og Malme skoler 15 003 15 406 14 550 14 262
230 - Aureosen skole 12 955 12 902 12 444 11 543
240 - Tornes skole 9 884 9 757 9 237 9 261
250 - Bud skole 16 114 16 054 15 869 15 214
260 - Hustad skole 16 971 17 469 16 959 15 729
270 - Fræna ungdomsskole 22 459 21 205 20 880 20 367
280 - Opplæringssenteret 4 895 5 844 5 844 3 695
290 - Bjørnsund leirskole -470 -362 -362 -18
295 - Barnehager 73 092 72 980 72 980 78 175
300 - Institusjonstjenesten 67 780 68 007 66 807 65 002
330 - Hjemmebaserte tjenester 113 585 115 874 115 874 110 906
350 - NAV - Sosialtjenesten 8 394 10 453 10 453 8 932
360 - Helse og familie 51 865 47 075 47 075 46 491
500 - Kultur 14 799 15 066 15 066 14 914
600 - Teknisk forvaltning 8 826 7 980 7 980 7 564
640 - Landbruk 2 381 1 593 1 593 2 007
650 - Teknisk drift og anlegg 30 203 30 764 28 626 23 466
660 - VAR -9 347 -12 448 -12 448 -11 441
800 - Skatt 463 0 0 744
850 - Premieavvik -6 187 -3 000 0 -8 435
900 - Renter/lån 407 0 0 23
SUM 564 347 555 728 554 249 528 838
Oversikt over driften fordelt på de ulike enhetene. Summer i skjema 1B kan variere noe fra de regnskapstall og budsjettall som er vedtatt av kommunestyret. Dette skyldes at noen kontoer som er brukt i årets regnskap tilhører skjema 1A. For å se den eneklte enhets "riktige" tall, se detaljer i kapitlet "Enheter og avdelinger" senere i dokumentet og under "Hovedtall".
Alle tall i hele tusen

Økonomisk oversikt - investering

Økonomisk oversikt - investering
Note Regnskap 2016 Revidert budsjett Oppr. budsjett Regnskap 2015
Inntekter
Salg av driftsmidler og fast eiendom 8 319 10 450 9 000 13 932
Andre salgsinntekter -33 0 0 45
Overføringer med krav til motytelse 2 619 3 778 3 100 3 441
Kompensasjon for merverdiavgift 7 840 11 846 11 430 8 353
Statlige overføringer 320 1 200 0 0
Andre overføringer 0 0 0 0
Renteinntekter og utbytte 0 0 0 0
Sum inntekter 19 065 27 274 23 530 25 771
Utgifter
Lønnsutgifter 24 0 0 33
Sosiale utgifter 6 0 0 9
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 57 170 74 985 60 240 49 469
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 0 0 0 305
Overføringer 7 502 9 740 8 910 8 436
Renteutgifter og omkostninger 9 0 0 4
Fordelte utgifter 0 0 0 503
Sum utgifter 13 64 710 84 725 69 150 58 758
Finanstransaksjoner
Avdrag på lån 2 655 0 0 2 539
Utlån 6 453 10 000 10 000 4 549
Kjøp av aksjer og andeler 1 910 1 450 1 450 1 428
Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0
Avsatt til ubundne investeringsfond 0 0 0 3 100
Avsatt til bundne investeringsfond 3 399 0 0 1 453
Sum finansieringstransaksjoner 14 418 11 450 11 450 13 069
Finansieringsbehov 60 063 68 901 57 070 46 056
Dekket slik:
Bruk av lån 45 316 61 235 51 500 40 169
Salg av aksjer og andeler 0 0 0 61
Mottatte avdrag på utlån 5 791 0 0 3 642
Overført fra driftsregnskapet 4 200 2 500 2 500 144
Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0
Bruk av disposisjonsfond 0 0 0 0
Bruk av bundne driftsfond 0 0 0 0
Bruk av ubundne investeringsfond 8 4 583 5 166 3 070 1 528
Bruk av bundne investeringsfond 8 173 0 0 512
Sum finansiering 60 063 68 901 57 070 46 056
Udekket/udisponert 0 0 0 0
Sum utgifter kr. 64 710 er spesifisert i regnskapsskjema 2B
Tall i hele tusen.

Regnskapsskjema 2A - investering

Regnskapsskjema 2A - investering
Regnskap 2016 Rev. budsjett 2016 Oppr. budsjett 2016 Regnskap 2015
Investeringer i anleggsmidler 64 710 84 725 69 150 58 758
Utlån og forskutteringer 6 453 10 000 10 000 4 549
Kjøp av aksjer og andeler 1 910 1 450 1 450 1 428
Avdrag på lån 2 655 - - 2 539
Dekning av tidligere års udekket - - - -
Avsetninger 3 399 - - 4 553
Årets finansieringsbehov 79 128 96 175 80 600 71 827
Finansiert slik:
Bruk av lånemidler 45 316 61 235 51 500 40 169
Inntekter fra salg av anleggsmidler 8 319 10 450 9 000 13 993
Tilskudd til investeringer 320 1 200 - -
Kompensasjon for merverdiavgift 7 840 11 846 11 430 8 353
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 8 410 3 778 3 100 7 083
Andre inntekter -33 - - 45
Sum ekstern finansiering 70 173 88 509 75 030 69 643
Overført fra driftsregnskapet 4 200 2 500 2 500 144
Bruk av tidligere års udisponert - - - -
Bruk av avsetninger 4 756 5 166 3 070 2 040
Sum finansiering 79 128 96 175 80 600 71 827
Udekket/udisponert 0 0 0 0
Oversikt som viser kommunes investeringer og finansiering.
Alle tall i hele tusen.
Investeringsprosjekt Regnskap 2016 Revidert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016
01510 - Datautstyr alle etater 2 504 2 500 1 500
01600 - Orkide - prosjekt IKT 345 - -
02124 - Fræna ungd.skole - oppussing klasserom 4 133 4 500 4 500
02125 - Fræna ungd.skole - vannskade 37 - -
02126 - Fræna ungd.skole - utendørsanlegg 5 - 950
02127 - Fræna ungd.skole - utskifting plater 4 481 4 000 -
02128 - Skatebane ved Fræna ungdomsskole - 1 200 -
02206 - Haukås skole - Ny rømningsvei 786 1 000 -
02213 - Jendem skole og Sylte skole (forprosjekt) 164 - -
02218 - Prosjektering og utbygging Jendem skole - 2 500 2 500
02220 - Sylte skole - nybygg - 2 500 2 500
02224 - Sylte-/Jendem skoler - prosjektering 135 - -
02242 - Bud skole - skifting av vindu og oppussing skolekjøkken (2016) 2 679 - -
02264 - Hustad skole - nye vinduer/dører i musikk-fløya 3 417 - -
02271 - Bud barnehage, ventilasjon 1 011 - -
02272 - Hustad barnehage, ventilasjon 41 - -
03041 - Opprusting kontor barnevern 470 - -
03441 - Omsorgsbustad Eidem 41 - -
03450 - Bolig med vaktdel på Eidem - 3 600 3 600
03460 - Haukås 1 bofellesskap 3 - -
04000 - Tilrettelegging tomter 3 359 3 000 3 000
04030 - Tomtefelt - Korsmyra 1 364 4 000 4 000
04075 - Tornes boligfelt - nord 153 - -
04180 - Dalelia III boligfelt 1 518 - -
04185 - Dalelia IV boligfelt 197 200 -
04420 - Industriområde Indre Harøy 35 590 -
04430 - Klargjøring næringsareal 44 2 000 2 000
04470 - Varhol industriområde 1 239 - -
04480 - Urda 1 510 1 000 -
04610 - Fornying kommunastyresal og kantine på rådhuset 79 - -
04615 - Opprusting kommunale bygg - 5 000 5 000
04619 - Nye Småhus - utleieboliger - Eidem - 4 000 4 000
04621 - Kjøp av ny utleiebolig - Elnesvågen - 2 000 -
04900 - Kjøp/salg av boligtomter/boliger 1 902 - -
05006 - Helsesti Tømmerneset 391 - -
05018 - Lillebakken ballplass 50 - -
05021 - Tornes skole - apejungel 560 - -
05030 - Sandhåndballbane Fræna ungdomsskole 177 200 -
05031 - Basketballbane Fræna ungdomsskole 185 290 -
05032 - Enkelt friidrettsanlegg Fræna ungdomsskole 36 150 -
05033 - Lagerbygg Fræna ungdomsskole 366 310 -
05034 - Sandvolleyballanlegg Tømmerneset 517 500 -
05035 - Aktivitets- og treningsanlegg Tømmerneset 404 - -
05036 - Skatebane Fræna ungdomsskole 1 296 - -
05100 - Ekspropriasjon areal Elnesvågen sentrum 200 200 -
05311 - Kirkejubileum Bud 33 - -
05360 - Kjøp av ny gravemaskin - fellesrådet 180 180 -
05520 - Grunnkjøp Bud 82 - -
06013 - Kjøp av biler til vannverket 1 939 1 500 -
06014 - Ny kommandobil 893 785 -
06017 - Kartlegging av funksjonell strandsone - 500 500
06052 - Nytt bygg brannstasjonen - 500 -
06053 - Branndetektering i Bud 451 920 -
06200 - Vatn - 9 600 9 600
06233 - Høgdebasseng Malmedalen 1 - -
06275 - VA - Kolberg 1 366 - -
06278 - Overvann Dalelia 387 - -
06281 - Renseanlegg Eidem 130 - -
06282 - Renseanlegg Bud 833 - -
06290 - Brannvannsdekning Gule industriområde 1 556 - -
06300 - Avløp - 14 900 14 900
06318 - Avløpsrensing på Tornes 4 450 - -
06350 - Avløpsanlegg Skaret 19 - -
06551 - Høydebasseng Haukåsen 4 080 - -
07610 - Trafikksikkerhetstiltak - 5 000 5 000
07643 - Gang- og sykkelveg Brynhallen-Farstad, trinn 2 33 - -
07644 - Gangveg Sandsbukta, trinn 2 55 - -
07645 - Gangveg Sandsbukta, trinn 3 5 589 - -
07646 - Gangveg Bud stadion - Bud skule 530 - -
07649 - Vei fiskerikai Harøysundet 2 449 2 000 2 000
07650 - Heimdalsveien Tornes 2 600 600
07651 - Infrastruktur til sentrum - 500 500
07652 - Busslomme ved Hustad skole 957 - -
07751 - Grusing kommunale veier 429 500 500
07753 - Asfaltering 2 433 2 000 2 000
SUM 64 710 84 725 69 150
Ulike investeringsprosjekt.
Alle tall i hele tusen.

Økonomisk oversikt - balansen

Økonomisk oversikt - balansen
Note Regnskap 2016 Regnskap 2015
EIENDELER
Anleggsmidler 1 521 986 1 492 839
Herav:
Faste eiendommer og anlegg 13 726 965 714 553
Utstyr, maskiner og transportmidler 13 21 952 20 029
Utlån 42 805 43 069
Konserninterne langsiktige fordringer 0 0
Aksjer og andeler 6 24 177 33 058
Pensjonsmidler 4, 5 706 086 682 130
Omløpsmidler 335834 294 523
Herav:
Kortsiktige fordringer 11 75536 75 321
Konserninterne kortsiktige fordringer 0 0
Premieavvik 43 780 44 440
Aksjer og andeler 9 32 877 32 556
Sertifikater 0 0
Obligasjoner 68 286 65 722
Derivater 0 0
Kasse, postgiro, bankinnskudd 115 354 76 484
SUM EIENDELER 1857820 1 787 361
EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital 168 651 182 839
Herav:
Disposisjonsfond 8 35 994 7 140
Bundne driftsfond 8, 14 19 097 19 464
Ubundne investeringsfond 6, 8 101 232 105 808
Bundne investeringsfond 8 7 268 4 048
Regnskapsmessig mindreforbruk 10 16 295 15 442
Regnskapsmessig merforbruk 10 0 0
Udisponert i inv.regnskap 10 0 0
Udekket i inv.regnskap 10 0 0
Kapitalkonto 15 -9 336 32 835
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift -1 898 -1 898
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (inves 0 0
Langsiktig gjeld 1 576 846 1 497 171
Herav:
Pensjonsforpliktelser 4, 5 898 010 847 141
Ihendehaverobligasjonslån 0 0
Sertifikatlån 0 0
Andre lån 678 837 650 030
Konsernintern langsiktig gjeld 0 0
Kortsiktig gjeld 112323 107 351
Herav:
Kassekredittlån 0 0
Annen kortsiktig gjeld 105394 99 225
Derivater 0 0
Konsernintern kortsiktig gjeld 0 0
Premieavvik 6 929 8 126
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 1 857820 1 787 361
MEMORIAKONTI
Memoriakonto 47 274 38 114
Herav:
Ubrukte lånemidler 3 45 487 37 130
Ubrukte konserninterne lånemidler 0 0
Andre memoriakonti 1 787 984
Motkonto for memoriakontiene -47 274 -38 114