Investeringsprosjekt - omtale

Alle tall i hele tusen og inkl. mva.

Investeringsprosjekter - omtale

Investeringsprosjekter - omtale
Prosjektnummer Tekst Regnskap 2016 Budsjett endelig 2016 Avvik
1510/1610 Datautstyr alle etater/Orkide IKT 2849 2500 349
2124/2125/2126 Fræna ungd.skole - oppussing klasserom 4175 4500 -325
2127 Fræna ungd.skole - utskifting plater 4481 4000 481
2128 Skatebane ved Fræna ungdomsskole 0 1200 -1200
2206 Haukås skole - Ny rømningsvei 786 1000 -214
2218/2213 Prosjektering og utbygging Jendem skole 164 2500 -2336
2220/2224 Sylte skole - nybygg 135 2500 -2365
2242 Bud skole - skifting av vindu og oppussing skolekjøkken (2016) 2679 0 2679
2264 Hustad skole - nye vinduer/dører i musikk-fløya 3417 0 3417
2271 Bud barnehage, ventilasjon 1011 0 1011
3041 Opprusting kontor barnevern 470 0 470
3450 Bolig med vaktdel på Eidem 0 3600 -3600
4000 Tilrettelegging tomter 3359 3000 359
4030 Tomtefelt - Korsmyra 1364 4000 -2636
4075 Tornes boligfelt - nord 153 0 153
4180 Dalelia III boligfelt 1518 0 1518
4185 Dalelia IV boligfelt 197 200 -3
4420 Industriområde Indre Harøy 35 590 -555
4430 Klargjøring næringsareal 44 2000 -1956
4470 Varhol industriområde 1239 0 1239
4480 Urda 1510 1000 510
4615 Opprusting kommunale bygg 0 5000 -5000
4619 Nye Småhus - utleieboliger - Eidem 0 4000 -4000
4900/4621 Kjøp av ny utleiebolig - Elnesvågen 1902 2000 -98
5006 Helsesti Tømmerneset 391 0 391
5018 Lillebakken ballplass 50 0 50
5021 Tornes skole - apejungel 560 0 560
5030 Sandhåndballbane Fræna ungdomsskole 177 200 -23
5031 Basketballbane Fræna ungdomsskole 185 290 -105
5032 Enkelt friidrettsanlegg Fræna ungdomsskole 36 150 -114
5033 Lagerbygg Fræna ungdomsskole 366 310 56
5034 Sandvolleyballanlegg Tømmerneset 517 500 17
5035 Aktivitets- og treningsanlegg Tømmerneset 404 0 404
5036 Skatebane Fræna ungdomsskole 1296 0 1296
5100 Ekspropriasjon areal Elnesvågen sentrum 200 200 0
5360 Kjøp av ny gravemaskin - fellesrådet 180 180 0
6013 Kjøp av biler til vannverket 1939 1500 439
6014 Ny kommandobil 893 785 108
6017 Kartlegging av funksjonell strandsone 0 500 -500
6052 Nytt bygg brannstasjonen 0 500 -500
6053 Branndetektering i Bud 451 920 -469
6200 Vatn 0 9600 -9600
6275 VA - Kolberg 1366 0 1366
6278 Overvann Dalelia 387 0 387
6281 Renseanlegg Eidem 130 0 130
6282 Renseanlegg Bud 833 0 833
6290 Brannvannsdekning Gule industriområde 1556 0 1556
6300 Avløp 0 14900 -14900
6318 Avløpsrensing på Tornes 4450 0 4450
6350 Avløpsanlegg Skaret 19 0 19
6551 Høydebasseng Haukåsen 4080 0 4080
7610 Trafikksikkerhetstiltak 0 5000 -5000
7645 Gangveg Sandsbukta, trinn 3 5589 0 5589
7646 Gangveg Bud stadion - Bud skule 530 0 530
7649 Vei fiskerikai Harøysundet 2449 2000 449
7650 Heimdalsveien Tornes 2 600 -598
7651 Infrastruktur til sentrum 0 500 -500
7652 Busslomme ved Hustad skole 957 0 957
7751 Grusing kommunale veier 429 500 -71
7753 Asfaltering 2433 2000 433
Diverse prosjekter 367 367
SUM PROSJEKTER 64710 84725 -20015
Dette er en oversikt som spesifiserer alle prosjekter i investeringsregnskapet det er bevilget og brukt penger på i 2016. Tallene finnes igjen på regnskapsoversikt Investering sum utgifter - foran i rapporten.

Prosjekt 2124/2125/2126 Fræna ungdomsskole: Det ble avsatt 4,5 mill. kroner til prosjektet i 2016 og brukt 4,2 mill. kroner. Innvendig rehabilitering av hovedbygg og A-blokka er gjennomført men ikke avsluttet. Arbeidet sluttføres i 2017. Utvendig rehabilitering - herunder utskifting av steinplater og lekter, utskifting av vindu, ny bordkledning, etterisolering av murvegger, samt solavskjerming, forutsettes også gjennomført i 2017.

Prosjekt 2206 Haukås skole - ny rømningsvei: Investeringen ble gjennomført i september/oktober 2016 og er ferdig utført.

Prosjekt 2213/2218/2220/2224 - prosjektering Jendem og Sylte skoler: Prosjektering ble igangsatt høsten 2016 og beregnes sluttført for begge byggene medio september 2017.

Prosjekt 2242/2264: Dette gjelder investering etter vedtak i DRUT. Disponering av kommunestyrets bevilgning på 5 mill. kroner. Det er utført omfattende arbeider på Hustad skole og Bud skole. Bevilgning ligger på prosjekt 4615. Merforbruket utgjør 1 mill. kroner. Merforbruket er i stor grad dekket av overføring fra drift til investering fra Anlegg og drift sin ramme. Dette var nødvendig for å få gjennomført prosjektene på en god måte.

Prosjekt 2271 Bud barnehage: Her er det investert 1 mill. kroner i nytt ventilasjonsanlegg. Finansiering av dette prosjektet kommer fra overføring fra drift, dvs. av rammen til Anlegg og drift.

Prosjekt 3041 gjelder opprusting kontor barnevern. Dette gjelder både sikring av rådhuset og tilrettelegging av kontorer til barnevern m.fl. Bevilgning ble gitt i 2015 men disse utgiftene

Prosjekt 3450: Gjelder bolig med vaktdel på Eidem. Ble ikke gjennomført i 2016, men ny bevilgning er gjort for 2017.

Prosjekt 4180 og 4185: Arbeid på Dalelia III i 2016. Dette feltet blir ferdig i 2017. På Dalelia IV er anbudsdokument utarbeidet.

Prosjekt 4430 Klargjøring næringsareal: Her er det brukt lite i 2016, men bl.a. prosjekt URDA nevnt nedenfor er dekt inn med denne generelle bevilgningen.

Prosjekt 4480 Urdavegen fikk et merforbruk på 500 tusen kroner. Dette skyldes mer omfattende arbeid enn først antatt. Asfaltering måtte bl.a. utføres på eksisterende vei. Inndekking skjer fra prosjekt 4430.

Prosjekt 4619: Nye småhus ble ikke realisert i 2016. Ny bevilgning gitt for 2017 i økonomiplanen for 2017 - 2020.

Kultursektoren. Prosjekt 5006, 5018, 5021, 5030, 5031, 5032, 5033,5034, 5035 og 5036: Dette gjelder flere idrettsanlegg og baner. Av disse er alle ferdige og avsluttet bortsett fra 5031 og 5032. For de som er avsluttet er samlet bruk av midler omtrent i samsvar med bevilgning. Det fremkommer noen avvik som finansieres av fond, tippemidler og tilskudd fra andre. Dette er bokført i investeringsregnskapet under "finansiering". For prosjekt 5035 Skatebane Fræna ungdomsskole ble det et merforbruk på 96 tusen kroner. Budsjettert sum ligger på prosjekt 2128.

Prosjekt 6013: Ny bil til vannverket viser et merforbruk på 439 tusen kroner. Dette merforbruket skyldes i hovedsak merverdiavgiften, som i dette tilfellet ikke skal tas med i avviket. Reelt merforbruk blir derfor 64 tusen kroner.

Prosjekt 6017 Kartlegging av funksjonell strandsone: Dette prosjektet ble ikke gjennomført i 2016 på grunn av kapasitetsutfordringer. Kommunestyret har derfor i 2017 bevilget midlene på nytt.

Prosjekt 6052 Nytt bygg brannstasjon: Det var planlagt nytt bygg for bl.a. å ivareta ren og skitten sone. Prosjektet er mer omfattende enn forutsatt, og det ble ikke gjennomført i 2016. Prosjektet vil bli innarbeidet i rådmannens forslag til årsbudsjett 2018.

På avløp er det samlet investert 7,7 mill. kroner (prosjekt 6275, 6278,6281, 6282, 6318, 6350 og 7646). Samlet bevilgning lød på 14,9 mill. kroner. Det er utført arbeid med etablering av slamavskillere, pumpestasjoner, ledninger og silanlegg.

På vann er det samlet investert 6,6 mill. kroner på prosjekt 6290, 6551 og 7652 . Det var bevilget 9,6 mill. kroner til formålet i 2016. Prosjekt 6290 ble utført etter krav fra brannvesenet. Prosjekt 6551 gjelder høydebasseng i Haukåsdalen. Prosjekt 7652 gjelder omlegging vannledning mm.

Prosjekt 7645 Gangveg Sandsbukta trinn 3: Finansiering er Trafikksikkerhetstiltak under prosjekt 7610. Prosjektet fikk i 2016 et merforbruk på 569 tusen kroner.

Prosjekt 7751 Grusing: Her ble rammen for 2016 ikke benyttet fullt ut. På prosjekt asfaltering 7753 ble det et merforbruk på 433 tusen kroner. Årsaken til dette var for svak prosjektplanlegging/-oppfølging.