Fond

Disposisjonsfond

Fræna kommune har 36,0 mill. kroner i disposisjonsfond per 31.12.2016. Det er helt nødvendig å bygge opp et fond for å sikre kommunens økonomiske handlingsfrihet. Dette er en nødvendig buffer for å kunne møte endringer i rammevilkår, renter og uforutsette utgifter. Størrelsen på disposisjonsfondet er et uttrykk for hvor stor økonomisk buffer kommunen har for sin løpende drift. Sammen med årets overskudd på 16,3 mill. kroner er Fræna kommune nå på god vei til å bygge opp et disposisjonsfond som kan fungere som buffer mot uforutsette utgifter, svikt i finansinntektene og andre endringer i rammebetingelsene. I økonomiplanen for 2016 – 2019 vedtok kommunestyret å bygge opp et disposisjonsfond på 5 % (av brutto driftsinntekter) og en stabil netto resultatgrad på mer enn 2 %. Hvis kommunestyret vedtar å sette av årets overskudd til disposisjonsfondet vil fondet våren 2017 utgjøre 52,3 mill. kroner. Disposisjonsfondet vil da utgjøre 6,7 %.

Kommunestyrets målsetting om et disposisjonsfond på 5 % vil da være nådd med god margin ved godkjenning av regnskapet 2016 våren 2017.

I prosent av brutto driftsinntekter

Utvikling av disposisjonsfondet - Fræna kommune - før disponering av årets resultat

Andre fond

Bundne driftsfond utgjør 19,1 mill. kroner per 31.12.2016. Dette er en reduksjon på 0,3 mill. fra i fjor. Bundne driftsfond er fond der midlene er bundet i henhold til lov, forskrift, statlig direktiv og avtaler.

Ubundne investeringsfond utgjør 101,2 mill. kroner ved årets slutt. Dette er en reduksjon på 4,6 mill. kroner i 2016. Disse midlene er tilgjengelige kun for investeringer, men det må da forutsettes at dette innebærer mer rasjonell og effektiv drift. Fondet er i stor grad plassert i langsiktige finansielle aktiva, og denne posten utgjør 102,2 mill. kroner per 31.12.2016. Plasseringene gir god avkastning som brukes i driften av kommunen per i dag. Se finansrapporten for mer detaljer.

Selvkostfondene er betydelig redusert i 2016. I note til regnskapet finnes flere detaljer.