Finansrapport

Gjeld 31.12.2016

Gjeld 31.12.2016
Gjeld per 31.12.2016
Långiver Produkt Saldo 31.12.2016 Durasjon Renter per 31.12.2016 Bindingstid
Kommunalbanken 2001.0367 Fast -20 199,00 1,60 2,96 21.08.2018
Kommunalbanken 2008.0551 Fast -43 463,00 7,80 2,41 24.09.2025
Husbanken 14 629378 2 Flytende -35 388,00 0,20 2,07 Mange lån
KLP Forsikring 83175026668 Fast -25 334,00 3,60 3,90 16.11.2020
KLP Kommunekreditt Fast -36 643,00 3,00 1,69 12.02.2020
Danske bank ..224 Flytende -151 000,00 0,20 1,45 20.09.2017
Danske bank …232 Flytende -151 000,00 0,20 1,43 19.09.2018
Nordea bank 2015 Flytende -40 000,00 0,20 1,38 15.03.2017
Fræna kommune 16/18 FRN Flytende -169 000,00 0,20 1,66 18.09.2019
Renteswap Danske bank Fast -60 000,00 9,00 1,50 16.09.2026
Renteswap Danske bank Fast -60 000,00 9,00 1,54 16.09.2026
Renteswap Danske bank Nibor 60 000,00 0,20 1,29 16.09.2026
Renteswap Danske bank Nibor 60 000,00 0,20 1,25 16.09.2026
Sum -672 027,00 2,70

Kommentar

Tabellen ovenfor viser kommunens gjeld per 31.12.16, samt en beregning av gjeld uten rentesikring. I tillegg vises en tabell som viser kommunens gjeld slik Riksrevisjonen mener er mest informativt.

Gjeldsrenten til Fræna kommune er beregnet å utgjøre 1,78 % i 2016. I 2015 var snitt gjeldsrente 2,12 %. Reduksjonen skyldes at kommunen i 2016 har refinansiert en betydelig del av gjelden. Gjennom refinansiering og nytt opptak av lån ble andelen fastrente redusert med omlag 135 mill. kroner. Kommunen inngikk i 2016 to rentebytteavtaler (swap-avtaler) på samlet 120 mill. kroner for å motvirke denne situasjonen. Rentebytteavtalene går i 10 år og renten er bundet på i snitt 1,52 %. Gjeld uten rentesikring i Fræna kommune utgjør etter dette 161 mill. kroner ved årsskiftet. Det er en liten økning på 17 mill. kroner i 2016.

Gjelden er økt med 22 mill. kroner siden årsskiftet. Ubrukte lånemidler utgjør 37,2 mill. kroner ved årsskiftet, som er en økning på 3,7 mill. kroner fra året før.

Stresstest - Fræna kommune - 2016 tall

Stresstest - Fræna kommune - 2016 tall
Balanse % Balanse 31.12. Endrings- parameter Beregnet tap
Gjeld med p.t. rente 40 % 161 2,00 % 3,2
Gjeld med flytende rente 0 % 0 2,00 % 0,0
Gjeld med fast rente 60 % 246
Finanspassiva 100 % 407 3,2
Innskudd i bank og korte pengem. 43 % 75 2,00 % -1,5
Anleggsobligasjoner 0 % 0
Norske omløpsobligasjoner 39 % 68 2,00 % 1,4
Utenl. omløpsobligasjoner 0 % 0
Fast eiendom 0 % 0
Norske aksjer 9 % 15 30,00 % 4,5
Utenl. aksjer 10 % 18 20,00 % 3,6
Netto valutaeksponering 0 0,0
Finansaktiva 100 % 176 2,00 % 8,0
Samlet tap for markedsrisiko for langsiktige finansaktiva 6,5
Mulig tap vil utgjøre : 9,7
Tallene i balansen er per 31.12.2016
Gjeld med flytende rente er netto gjeld etter at VAR-gjeld og gjeld med rentekompensasjon er trukket fra.
Renten forutsetter å stige med 2 %
Aksjene forutsettes å falle med henholdsvis 30 % og 20 % for norske og utenlandske aksjer

Kommentarer til stresstesten

Beregningen ovenfor viser hvilket potensiale for tap som ligger i kommunens portefølje med de lånebetingelser og plasseringer kommunen hadde per 31.12.2016. Beløpet har steget ubetydelig fra i fjor (9,6 mill. kroner). Stresstesten viser en tenkt situasjon. Med virkning av de parametre som er lagt inn, vil kommunen kunne få et tap på nær 10 mill. kroner. Erfaring viser at slike år kan komme, selv om avkastningen over tid har vist seg å være god, og over tid også betydelig bedre enn bankinnskudd. Fræna kommune har gjennom rentebytteavtaler, rentekompensasjonsordningen og en andel fast rente sikret seg mot de største svingningene.

Fondsforvaltning 2016

Fondsforvaltning 2016
Verdiendring 2016 Verdi 1.1.2016 verdi 31.12.2016 Avkastning 2016
Pareto 50 968 834 53 391 862 2 423 028
Carnegie 48 409 564 48 798 511 388 947
SUM 99 378 398 102 190 373 2 811 975
Spesifikasjon -
Kontanter -
Carnegie 885 895 1 000 407 114 512
Pareto 214 609 26 408 -188 201
Obligasjoner -
Carnegie 32 286 029 32 707 573 421 544
Pareto 33 435 656 35 578 782 2 143 126
Aksjer
Carnegie 15 237 640 15 090 531 -147 109
Pareto 17 318 569 17 786 672 468 103
SUM 99 378 398 102 190 373 2 811 975
Tallene er hentet fra balansen per 31.12.2016.

Kommentarer

Fræna kommunes fondsforvaltning har i 2016 vist et tilfredsstillende resultat. Avkastningen utgjør 2,8 %. Dette er på linje med året før. For rapporteringsåret er det imidlertid Pareto som leverer best resultat. Carnegie viser svakere avkastning i 2016 enn i 2015. Det var opprinnelig budsjettert med en avkastning på 5 mill. kroner som i revidert budsjett ble justert ned til 3 mill. kroner.

Gjeld uten rentesikring

Gjeld uten rentesikring
Sum gjeld -672 027 Andel %
Fratrukket gjeld under kompensasjonsordning 85 776 13
Gjeld på VAR området 179 404 27
Gjeld med fast rente 245 639 37
Gjeld uten rentesikring -161 208 24

Gjeld - Riksrevisjonens presentasjon

Gjeld - Riksrevisjonens presentasjon
Sum gjeld -672 027
Formidlingslån 35 388
Ubrukte lånemidler 44 962
Korrigert gjeld (Riksrevisjonen) -591 677

Likviditeten

Likviditeten er ytterligere forbedret i 2016. I snitt gjennom året har det stått 85 mill. kroner på konto. Per 31.12.16 er saldoen 115 mill. kroner. Forbedret likviditet skyldes overskudd i driften, ubrukte lånemidler og fondsavsetninger.

Premieavviket utgjør 36,9 mill. kroner ved årsskiftet. Det er en økning på 0,6 mill. kroner fra 2015.

Fræna kommunes arbeidskapital (omløpsmidler - kortsiktig gjeld) utgjør 223 mill. kroner ved årets slutt. Det er en økning på 36 mill. kroner i løpet av 2016.

Samlet viser disse nøkkeltallene at Fræna kommune nå har en god likviditet.

Alle tall i hele tusen

Arbeidskapital 31.12. - Fræna kommune