Avdrag, renter og lånegjeld

Avdrag på gjeld utgjør 22,2 mill. kroner i 2016. Dette er innenfor kravet om minsteavdrag etter kommunelovens bestemmelser. Kommunestyret har vedtatt å bruke minsteavdrag fra 2015, og låneavtalene blir på sikt justert etter dette. Renteutgiftene utgjør 12,9 mill. kroner og det er en nedgang på 2,7 mill. kroner fra 2015. Renten har vært lave også gjennom hele 2016 og det er ikke forventet store endringer i 2017. I 2016 har rådmannen gjennomført en betydelig refinansiering av gjelden, dette har medført lavere renteutgifter for Fræna kommune. Rådmannen viser ellers til finansrapporten som har flere opplysninger om renter og avdrag.

Lånegjelden utgjør nå 672 mill. kroner. Korrigert gjeld etter Riksrevisjonens definisjon (redusert med utlån og ubrukte lånemidler), utgjør 591 mill. kroner. Dette tilsvarer 75 % av brutto driftsinntekter i 2016, i 2015 utgjorde gjelden 78 % av inntektene. I 2013 var snittet 76 % på landsbasis.

Netto lånegjeld per innbygger utgjorde kr 62 732 (59 598) i 2016, mens snittet for kommunene i Møre og Romsdal var på kr. 83 741

Som en følge av Fræna kommunes økonomiske situasjon og registrering i ROBEK-registeret, er det ikke foretatt store investeringer de siste årene. Det er behov for større investeringer i både innenfor skole og helse- og omsorgssektoren. Dette vil ventelig øke gjelden i økonomiplanperioden, og kommunen må ta høyde for økte finansutgifter. Det må derfor skapes et økonomisk handlingsrom som sikrer inndekningen av disse. Det er ikke et mål i seg selv at kommunen skal ha så lav gjeld som mulig, hvis det samtidig betyr at kommunen ikke ivaretar nødvendige utbygginger og/eller vedlikehold av bygningsmassen.

Riksrevisjonen har nylig gjort en undersøkelse av kommunens låneopptak og gjeldsbelastning. I denne undersøkelsen går det frem at kommuner med høyt gjeldsnivå, svakt driftsresultat og lavt disposisjonsfond vil ha et lite økonomisk handlingsrom. Fræna kommune har nå bygd et tilfredstillende disposisjonsfond, netto driftsresultat er meget godt og lånegjelden er ikke unormalt høy i forhold til kommunens inntekter.

Tall i kroner

Lånegjeld per innbygger 2016